+

Еколошко – типолошки основ у заштити природе

Шифра предмета: Ш3633В
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни/VI семестар
Број ESPB: 2
Услов:

Упознавање студената са природним вредностима,  специфичностима и обележјима, њиховим еколошким условима, еколошко – типолошким саставом и карактеристикама

Практична примена еколошких и еколошко-типолошких сазнања у  истицању  функционално-вредносних елемената, очувању прирмарнних природних врености,  заштићених природних добара, подручја и региона и биодиверзитетске структуре, равнотеже и трајности

Заштићена природна добра и природни ресурси. Еколошко-типолошка мрежа. Заштићена подручја. Услови и законска регулатива заштите. Еколошко-типолошке карактеристике  као основ дефинисања и истицања функционално- вредносних елемената, заштите и законске регулативе. Еколошко-типолошки основ у заштити природних ресурса и подручја,  заштићених природних добара, појам и значај. Еколошко-типолошка разнолилост подручја.Валоризација  у очувању примарне структуре, одрживости и трајности. Састав структура, форма, састав врста, хоризонтална и вертикална структура, међусобни односи у смислу акција и коакција, карактер и динамизам еколошких процеса типова шума. Природне вредности и биодиверзитет. Еколошко-типолошке карактеристике  заштићених природних добараа Србије. Типолошки састав, типолошка структура и типолошке карактеристике  заштићених природних добара Србије.

Типолошки састав и типолошке карактеристике заштићених региона и заштићених подручја. Еколошке основе и заштита флоре и фауне. Еколошко-типолошка структура, форма, динамизам,  сруктура  и карактеристике  у очувању природних вредности, примарног састава структуре и функционалне вредности биодиверзитета