+

Информациони системи у шумарству

Шифра предмета: Ш4739Б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

др Александар Марковић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни у седмом семестру
Број ESPB: 3
Услов: Нема

Информациони системи у шумарству је изборни предмет који је намењен студентима четврте године Одсека за шумарство. Градиво које се изучава на овом предмету надопуњује и продубљује информатичка знања која су студенти стекли на предмету Информатика, а који се слуша у првој годин студија. Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања у области развоја и примене информационих система и савремених информационих технологија које своју примену налазе у шумарству. Кроз садржај предмета студенти ће се упозната са основним концептима информационих система, као и методологијама за њихово пројектовање. Посебан нагласк је на примени ИС у различитим областима шумарства.

Стечено знање из предмета Информациони системи у шумарству послужиће студентима који ће се у пракси сусретати са информатичким технологијама и информационим системима да исте лакше усвоје и учествују у њиховој примени. Познавање ове дисиплине послужиће им такође у процесу пројектовања инфомационих система у шумарству, где они као будући инжењери треба да учестују као експерти за проблематику шумарства. Студенти ће  бити оспособљени да сагледају захтеве за подацима, разумеју архитектуру и компоненте база података, да учествују у пројектовању база података и користе упитне језике за приступ подацима базе.Такође, биће оспособљени да учествују у анализи и логичком пројектовању ИС.

Теоријска настава: Увод: системи за управљање базом података и модели података; Модел објекти-везе: елементи модела ОВ, ограничења и операције, примери; Релациони модел.SQL: структура, ограничења, операције; Функције система за управљање базом података, Пројектовање база података: Анализа система и захтева корисника; Планирање развоја ИС: анализа захтева и функционална анализа; Логичко пројектовање структуре и динамике система.

Практична настава: : Системи за управљање базом података и модели података;Модел објекти-везе: израда једноставних модела; Релациони модел: Релациона алгебра; Релациони рачун; SQL: Задаци; Пројектовање база података: Анализа система и захтева корисника – примери.