+

Математика

Шифра предмета: Ш1101
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: нема

да се студенти упознају са основама више математике; да сазнају о припреми података за обраду, испитивању функционалне зависности, израчунавању површина и запремина фигура и тела у равни и простору, да поставе математичке моделе за једноставне процесе у природи, да их реше.

оспособљеност студента да на вишим годинама факултета савлађују наставно градиво из стручних предмета коришћењем математичких сазнања, да практично примењују математичке формуле, да логички мисле, да анализирају и систематизују своје знање.

Tеоријска настава:
 1. МАТРИЦЕ И ДЕТЕРМИНАНТE
 2. ЕЛЕМЕНТИ ВЕКРОРСКЕ АЛГЕБРЕ
 3. НИЗОВИ И РЕДОВИ
 4. ФУНКЦИЈЕ
 5. ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ФУНКЦИЈА
 6. ИЗВОД ФУНКЦИЈA
 7. ПРИМЕНА ИЗВОДА
 8. ПАРЦИЈАЛНО ПОЛАГАНЕ ПРЕЂЕНЕ 1/2 ГРАДИВА
 9.  ИНТЕГРАЛИ
 10. ОДРЕЂЕН ИНТЕГРАЛ И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
 11. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
 12. фУНКЦИЈЕ ДВЕ ПРОМЕНЉИВЕ
 13. ДРУГИ ДЕО ИСПИТА

Практична настава: Вежбе-решавање примера задатака по наставним јединицама.