+

Шумска фитопатологија

Шифра предмета: Ш3526
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Положени испити из Ботанике, Генетике и Дендрологије

Настава из предмета Шумска фитопатологија има за циљ да студенте упозна са основним карактеристикама болести шумског дрвећа, биологијом патогених организама, методом борбе против ових организама и заштите шума у циљу повећања производње квалитетног дрвета и очувања шумских екосистема.

Потпуна оспособљеност студената да препознају патогена и препоруче одговарајуће мере борбе против паразитних болести у шумама.

Теоријска настава: Увод; значај биљних болести за шумску привреду; дефиниција и класификација болести; Симптоматологија. Фитопатогене гљиве: основи морфологије талуса, плодоносних тела и репродуктивних органа; физиологија гљива, извор исхране, видови паразитизма, патогена својства, животни циклус и репродуктивна моћ. Утицај најважнијих еколошких чинилаца на развој патогених микроорганизама и појаву епифитоција и успостављање биолошке равнотеже у екосистему који се назива шума. Осетљивост, отпорност и имунитет биљака према патогеним агенсима. Фитопатогене бактерије: главне особине фитопатогених бактерија. Фитопатогени вируси: особине вируса и основни симптоми вироза. Паразитне цветнице: биологија, начин исхране, типови оштећења и мере борбе. Анатомија и физиологија болесних биљака. Неинфекционе болести. Основи биљне профилаксе и терапије: принципи и методе борбе против фитопатогених микроорганизама; отпорност биљака и селекција на отпорност као вид индиректне мере борбе против биљних болести.

Практична настава: Патогене (паразитне) гљиве проузроковачи микоза: Phylum Ascomycota, Phylum Basidiomycota, Phylum Oomycota и збирне групе Fungi imperfecti (Deuteromycetes) У току наставе посебна пажња биће посвећена проучавању паразитних гљива у шумским расадницима, шумским културама, плантажама меких лишћара и природним шумама. Упознавање морфолошких карактеристика гљива и могућности детерминације проузроковача оболења. Основи систематике гљива.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе