+

Типологија шума

Шифра предмета: Ш2420
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни/II година-IV семестар
Број ESPB: 4
Услов:

Упознавање студената са типолошким координантним системом шума Србије, вертикалном и хоризонталном природном типолошком реонираношћу шума Србије и њиховим карактеристикама..

Овладавање методологиjом  класификовања шума различитог порекла и структурног облика и  примена типа шуме  при  практичним  радовима  у шумарству.

Типологија и типолошка класификација шума, појам и значај у обезбеђивању мултифункционалног коришћења шума.

Осврт на настанак и развој и место шумарске типологије у савременој науци и пракси. Типолошка проучавања,  типолошка класифицираност  и практична примена типологије у свету и код нас.

Методика типолошког  дефинисања шума.

Типолошко дефинисање и класифицираност очуваних  састојина,

типолошко дефинисање и класифицираност разређених састојина, типолошко дефинисање и класифицираност девастираних састојина, типолошко дефинисање и класифицираност вештачки подигнутих састојина.

Типолошки  класификациони систем шума Србије комплекси типова шума, цено-еколошке групе типова шума, групе еколошких јединица ( еколошке целине), еколошке јединице, типови шума.

Екологија и еколошко-ценолошке карактеристике типова шума. Регионална израженост,  регионални карактер и карактеристике типова.

Типолошке основе при практичним  радовима у савременом  шумарству. Типолошки основ  у заштити животне средине и очувању биодиверзитета ( израда планских  докумената)  .

Типолошки  класификациони систем шума Србије.

Комплекс алувијалних-хигрофилних типова шума

Комплекс ксеротермофилних сладуново-, церових и других типова шума.

Комплекс ксеромезофилних китњакових, церових и грабових типова шума.

Комплекс мезофилних букових и буково четинарских типова шума.

Комплекс термофилних борових типова шума.

Комплекс фригорифилних четинарских типова шума.

Комплекс субалпијских жбунастих четинара и лишћара