+

Дизајн

Шифра предмета: ТМП35Б1/Ц1
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Уписана трећа година студија

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу да вреднују ниво и значај дизајнираних објеката и процеса. Да на основу стечених знања владају основним техникама презентације пројекта.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: Термин Индустријски дизајн / дефиниција, правци, Методологија дизајнирања и процес развоја производа, Основни фактори индустријског дизајна / функција и естетика, Основни фактори индустријског дизајна / ергономија и економија, Студија случаја – Београдски сајам намештаја, Однос облика и садржаја / међусобна повезаност, елементи и принципи, Студија случаја – мали предмети од дрвета, Изражајна средства и њихов значај, Карактеристике индустријског производа, Пројекти /типови, презентационе технике, Облици и одговорности професионалног рада, Студија случаја – ауторски опус дизајнера

Практична настава– студио: Облици у простору, Тродимензионални приказ и скице, Анализа, Графичка презентација пројеката, Макета, Стручна посета Београдском сајму намештаја, Презентација 1 – мали предмети од дрвета, Идејно решење / анализа и истраживање, Идејно решење / концепт, Идејно решење / разрада и детаљи, Идејно решење / финализација и презентација, Презентација 2 – дизајнер