+

Пословно право

Шифра предмета: ТМП36Ц3
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

др Дракулић С. Мирјана

Сарадници:
Статус предмета: Изборни (VI семестар)
Број ESPB: 6
Услов: општи услови

Стицање знања о улози и значају права у пословним активностима предузећа и правним аспектима производње и промета намештаја и производа од дрвета.

Оспособљеност студената за успешно склапање послова у сфери промета намештаја и производа од дрвета у земљи и иностранству.

Теоријска настава: Појам, развој и значај Пословног права. Субјекти пословања. Привредна друштва: врсте, карактеристике, оснивање, регистрација, индивидуализација. Предузетници. Транснационалне корпорације: настанак, значај, начин пословања. Пример: ИКЕА. Монополи и монополистички споразуми: врсте, карактеристике, правно дејство, антимонополска комисија. Нелојална конкуренција: појам, дела нелојалне конкуренције, одговорност. Рекламе/оглашавање и регулација. Пословне трансакције. Пословне облигације. Пословни и корпоративни криминал: појам, облици, размере, последице, одговорност. Право интелектуалне својине и пословање: право индустријске својине (патенти, жигови, индустријски дизајн, ознака порекла, кноw хоw). Ауторско право, сродна права, правни промет права интелектуалне својине, заштита права интелектуалне својине. Право интелектуалне својине и међународни уговори.

Међународно пословање. Међународна конкуренција и лобирање. Међународни уговори. Форма, садржина, поједини елементи уговора. Права и одговорности. Арбитраже. Међународни судови. Осигурање. Уговори о осигурању робе у домаћем и међународном транспорту намештаја и производа од дрвета. Франшизе. Франшизинг као облик пословне сарадње у промету намештаја и производа од дрвета. Електронско пословање: појам, карактеристике, облици, регулација. Сајбер криминал. Правни аспекти система јавних набавки. Закон о јавним набавкама (најзначајније одредбе). Набавке мале вредности. Тендери. Процедуре и технике спровођења. Регулаторна тела. Уговори. Међународне организације и њихов значај за међународно пословање предузећа дрвне индустрије: Организација Уједињених Нација, Светска трговинска организација (WТО), ФАО организација. Међународна организација за тропско дрво и регионалне организације.

Вежбе:

Регистрација привредног друштва и предузетника. Процедуре. Документација. Институције. Агенција за привредне регистре.Пословне облигације: уговори, правила уговарања, врсте уговора. Начин закључивања уговора. Елементи уговора. Права и обавезе која проистичу из уговора. Грешке које могу да настану приликом закључивања уговора. Право одустајања. Заступништво (обим и врсте заступања). Уговори о заступништву (представништву). Права и обавезе у унутрашнејим и у спољашњем односу уговорних страна.  

Тендери и тендерска документација. Примери из праксе: припрема оглашавања, форме документације, израда критеријума бодовања, отварање понуда, рокови и начин доношења одлука, јавност и транспарентност процеса, права и обавезе понуђача, права и обавезе инвеститора. Радни односи. Уговори о раду-врсте уговора, права и обавезе послодаваца и запослених лица. Радни спорови и инстанце.

Практична настава у предузећима дрвне индустрије на територији града Београда.