+

Александар Дедић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 841
Е-маил: aleksandar.dedic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 44б
Консултације: после предавања

Проф. др Александар Дедић објавио је сам или са сарадницима више од 125 радова, од чега 50 научних и  стручних радова са рецензијом објављених у научним или стручним часописима, при чему је 15 радова у међународним часописима са SCI листе. 62 радова саопштенo на међународним конгресима од чега је 4 по позиву, a 15 радова саопштено је на конференцијама националног значаја. Сам или са коауторима објaвио је четири књиге: монографију уџбеничка карактеристи,  електронско издање уџбеника и збирке задатака, као и  једно поглављe и један рад у монографији. Цитираност износи 149, h-index је 7 и  i10-index је 4 (према Google Scholar-u). Учесник више од 10 и коруководилац једног пројекта које је финансирало Министарство науке Републике Србије. Коаутор је два техничка решења и аутор патента, као и више извештаја, студија, пројеката и стручних радова за потребе домаће индустрије.

Рецезент је више међународних пројеката и међународних часописа са СЦИ листе, и члан научно-стручних одбора више научних конференција.

Ужа научна област

Машинско инжењерство процесне технике.

Област истраживања

  • Пренос топлоте и супстанције са применом на индустријске процесе сушења дрвета и других материјала;
  • Употреба биомасе у енергетске сврхе;
  • Моделирање производних и енергетских процеса. Енергетска ефекасност;
  • Аутоматизација производње применом пнеуматике и хидраулике.

Одабрани научни радови

⦁ Dedić A., Mujumdar A., Voronjec D.: A three dimensional model for heat and mass transfer in convective wood drying, Drying Technology, Vol. 21, No 1, 2003, pp.1‒15.
⦁ Dedić A., Petrović A., Nešić M.: Modelling the Process of Desorption of Water in Oak (Quercus Robur) Wood, Holzforschung, Vol. 58, 2004, pp. 268‒273.
⦁ Dedić A., Zlatanović М.: Some aspects and comparisons of microwave drying of beech and fir wood, Holz- als Roh und Werkstoff, Vol. 59, 2001, pp. 246‒249.
⦁ Dedić A.: Modelling of coupled heat and mass transfer during convective drying of wood, Drying Technology, Vol. 20, No 6, 2002, pp.1299‒1301.
⦁ Dedić А.: A Calculation Method of Obtaining Desorption Isotherms of Beech (Fagus moesiaca) Wood, Drying Technology, Vol. 15, No.10, 1997, pp.2557‒2564.
⦁ Dedić A.: Convective Heat and Mass Transfer in Moisture Desorption of Oak Wood by Introducing Characteristics Transfer Coefficients, Drying Technology, Vol. 18, No.7, 2000, pp. 1617‒1627.
⦁ Dedić A: Determination of Coefficients in the Analytical Solution of Coupled Differential Equations of Heat and Mass Transfer During Convective Drying of Heat-treated Wood, Journal of Porous Media, Volume 15, Issue 1, 2012, pp.75‒82.
⦁ Petrovi} A., Bala} M., Jovovi} A., Dedi} A.: Oblique nozzle loaded by the torque moment – stress state in the cylindrical shells on the pressure vessel, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Journal of Mechanical Engineering Science,Vol. 226, Issue 3, 2012, pp. 567‒575.
⦁ Salemović D., Dedić A., Ćuprić N.: A mathematical model and simulation of the drying process of thin layers of potatoes in a conveyor-belt dryer, Thermal Science, Vol. 19, Issue 3, 2015, pp. 1107‒1118.
⦁ Дедић А., Генић С.: Моделирање спрегнутог процеса преноса топлоте и супстанције приликом конвективног сушења капиларно порозних анизотропних материјала, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2015.
Линк: http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Dedic Aleksandar Dj&samoar=#.WCdWu018iUk