+

Пнеуматика и хидраулика у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМП232
Студијски програм: Tехнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета (ТМП)
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни предмет
Број ESPB: 6
Услов: Долазак на предавања и вежбе

Упознати студенте са елементима пнеуматских и хидрауличних система, њиховом улогом и применом у дрвној индустрији

Оспособити студенте (будуће инжењере) да самостално врше анализу већ постојећих пнеуматских и хидрауличних система у дрвној индустрији, предлажу мере за њихову оптимизацију и побољшање, и пројектују исте према задатим условима.

Теоријска настава

Делови пнеуматске инсталације. Примери примене пнеуматских система у дрвној индустрији. Димензионисање и оптимални избор компоненти пнеуматске инсталације (компресора, резервоара, разводника и извршних органа). Примери пројектовања према задатим условима. Мере за повећање енергетске ефикасности пнеуматских система. Оптимално одржавање пнеуматских уређаја и инсталација.

Делови хидрауличног кола. Врсте хидрауличних кола према намени. Примери примене хидрауличних система у дрвној индустрији. Димензионисање и оптимални избор компоненти хидрауличне инсталације (пумпе, разводника и извршних органа). Примери пројектовања према задатим условима. Мере за повећање енергетске ефикасности хидрауличних система. Одржавање хидрауличних уређаја и инсталација.

Практична настава:

Посета предузећу за прераду дрвета. Израда семинарског рада.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе