+

Машинство са индустријском енергетиком

Шифра предмета: ТМП2310
Студијски програм: Tехнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Одслушани предмети: Математика, Физика, Техничка механика. Долазак на предавања и вежбе

Упознавање са термодинамичким процесима који су присутни у преради дрвета, основним елементима машина и уређаја који се користе у дрвној индустрији,  као и хидрауликом и пнеуматиком која је присутна код поменутих машина

Познавање термодинамичких процеса, карактеристика делова машина и уређаја који се користе у дрвној индустрији.Овладавање основама прорачуна ради правилног избора уређаја и опреме, и упознавање са правилним одржавањем делова током експлоатације

Теоријска настава Простирање топлоте. Производња технолошке паре у котлу. Делови и опрема котла. Влажан ваздух: параметри и основни процеси.Топлотна пумпа. Компресор и развод компримованог ваздуха. Основи пнеуматике и примена пнеуматике у дрвној индустрији. Вентилатори: врсте и примена у дрвној индустрији. Основи хидраулике и примена хидраулике у дрвној индустрији. Стандарди и толеранције. Радни и критични напони, степен сигурности. Машински материјали. Машински елементи. Поступци израде машинских елемената: резањем и пластичним деформисањем.

Практична настава: Практична настава „Компресор, складиштење, развод и коришћење компримованог ваздуха“. Теренска настава „Котловско постројење. Хидраулика и пнеуматика код машина за прераду дрвета. Елементи машина и уређаја у преради дрвета“.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе