+

Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ДМ2.2121А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.4 Машине и уређаји у прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов:

Упознати студенте са принципима и поступцима моделирања у дрвној индустрији.

Оспособити студенте (будуће докторе наука) да самостално врше моделирање производних процеса  у дрвној индустрији, и да оптимално поставе модел процеса који ће имати у докторској дисертацији.

Теоријска настава:

  • Општа питања моделирања објеката и процеса
  • Принципи моделирања и усвајања претпоставки
  • Класификација објеката и модела
  • Динамичко моделирање процеса машинске прераде дрвета
  • Динамичко  моделирање процеса кретања, дозирања, транспорта и складиштења
  • Динамичко моделирање струјних процеса у преради дрвета
  • Динамичко моделирање термичких процеса у преради дрвета
  • Идентификација процеса у преради дрвета

Практична настава:

Обилазак предузећа за прераду дрвета и анализа постојећег стања објеката и процеса. У оквиру семинарског рада израда модела према задатим технолошким захтевима. Идентификација постојећег модела у реалним условима.