+

Aleksandar Dedić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 841
E-mail: aleksandar.dedic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 44b
Konsultacije: posle predavanja

Dr Aleksandar Dedić objavio je sam ili sa saradnicima 89 radova, od čega više od 38 naučnih radova sa recenzijom objavljenih u naučnim ili stručnim časopisima, pri čemu je 13 radova u časopisima sa SCI liste. 36 radova saopšteno na međunarodnim kongresima, od čega dva po pozivu, a 15 radova saopšteno je na konferencijama nacionalnog značaja. Sam ili sa koautorima objavio je: četiri stručne knjige, jedno poglavlje i jedan rad u monografiji. Citiranost (prema Google Scholar) iznosi 71, h-index je 4 i i10-index je 2. Učesnik više od 10 i korukovodilac jednog projekta koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ranije Jugoslavije i SCG). Koautor je dva tehnička rešenja i autor patenta, kao i više izveštaja, studija, projekata i stručnih radova za potrebe domaće privrede.
1991. godine: Nagrada za najboljeg studenta na petoj (završnoj) godini studija (prosek 9,4).
2000‒2001. godine: Međunarodna DAAD stipendija, rad u čuvenoj Molijerovoj laboratoriji, koju je u to vreme vodio prof. dr K.E. Militzer, na izradi završnog eksperimentalnog dela doktorata, Mašinski fakultet Tehničkog univerziteta u Drezdenu, Nemačka.
2003. godine: Položen stručni ispit za projektovanje u mašinskoj struci.
2007‒2009. godine: Član Upravnog odbora Društva za procesnu tehniku, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije.
2007. godine i dalje: Član Stručnih i Organizacionih odbora Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji PROCESING.
2007. godine i dalje: Predsedavanja na Međunarodnom kongresu o procesnoj industriji, PROCESING.
Član je: SMEITS, KGH i Društva za procesnu tehniku Srbije.

Uža naučna oblast

Mašinsko inženjerstvo procesne tehnike.

Oblast istraživanja

  • Prenos toplote i supstancije sa primenom na industrijske procese sušenja drveta i drugih materijala;
  • Upotreba biomase u energetske svrhe;
  • Modeliranje proizvodnih i energetskih procesa. Energetska efekasnost;
  • Automatizacija proizvodnje primenom pneumatike i hidraulike.

Odabrani naučni radovi

⦁ Dedić A., Mujumdar A., Voronjec D.: A three dimensional model for heat and mass transfer in convective wood drying, Drying Technology, Vol. 21, No 1, 2003, pp.1‒15.
⦁ Dedić A., Petrović A., Nešić M.: Modelling the Process of Desorption of Water in Oak (Quercus Robur) Wood, Holzforschung, Vol. 58, 2004, pp. 268‒273.
⦁ Dedić A., Zlatanović M.: Some aspects and comparisons of microwave drying of beech and fir wood, Holz- als Roh und Werkstoff, Vol. 59, 2001, pp. 246‒249.
⦁ Dedić A.: Modelling of coupled heat and mass transfer during convective drying of wood, Drying Technology, Vol. 20, No 6, 2002, pp.1299‒1301.
⦁ Dedić A.: A Calculation Method of Obtaining Desorption Isotherms of Beech (Fagus moesiaca) Wood, Drying Technology, Vol. 15, No.10, 1997, pp.2557‒2564.
⦁ Dedić A.: Convective Heat and Mass Transfer in Moisture Desorption of Oak Wood by Introducing Characteristics Transfer Coefficients, Drying Technology, Vol. 18, No.7, 2000, pp. 1617‒1627.
⦁ Dedić A: Determination of Coefficients in the Analytical Solution of Coupled Differential Equations of Heat and Mass Transfer During Convective Drying of Heat-treated Wood, Journal of Porous Media, Volume 15, Issue 1, 2012, pp.75‒82.
⦁ Petrovi} A., Bala} M., Jovovi} A., Dedi} A.: Oblique nozzle loaded by the torque moment – stress state in the cylindrical shells on the pressure vessel, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Journal of Mechanical Engineering Science,Vol. 226, Issue 3, 2012, pp. 567‒575.
⦁ Salemović D., Dedić A., Ćuprić N.: A mathematical model and simulation of the drying process of thin layers of potatoes in a conveyor-belt dryer, Thermal Science, Vol. 19, Issue 3, 2015, pp. 1107‒1118.
⦁ Dedić A., Genić S.: Modeliranje spregnutog procesa prenosa toplote i supstancije prilikom konvektivnog sušenja kapilarno poroznih anizotropnih materijala, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2015.
Link: http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Dedic Aleksandar Dj&samoar=#.WCdWu018iUk