+

Biljana Jović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 937
E-mail: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: kabinet br. 2 (novo krilo)
Konsultacije: ponedeljak, 10 časova; četvrtak, 10 časova

Dr Biljana Jović rođena je u Beogradu, diplomirani je inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na užoj naučnoj oblasti Geometrija arhitektonske forme, koja ima dvojni karakter: naučni i umetnički. Stekla je zvanje magistra (2006. godine) i doktora tehničkih nauka (2012. godine) za arhitekturu i urbanizam. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Geometrijska edukacija na polju vizuelizacije i eksperimentalnog dizajna primenom virtuelnih tehnologija odbranila je 2012. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se proučavanjem geometrije i grafike kroz edukaciju. Pokretač je kreativne platforme „Radionica Geometrija” pri Šumarskom fakultetu. U svom radu prožima geometriju, grafiku, nove tehnologije i intervencije u prostoru. Usavršavala se na tehnološkim univerzitetima u Austriji i Nemačkoj ‒ Institutu za geometriju u Beču i Institutu za geometriju u Drezdenu. Stipendista austrijskog Ministarstva za prosvetu i nauku. U svom radu objedinjuje pristup pejzažnog arhitekte kao inženjera i umetnički pristup koji u geometrijskim principima pronalazi lepotu i izraz. Istraživač kategorije T2 projekata Ministarstva nauke pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnik nekoliko međunarodnih projekata. Koautor je dva projekta Ministarstva kulture 2015. godine. Od 2012. godine organizuje godišnje izložbe studentskih radova na Šumarskom fakultetu. Član je Srpskog udruženja za geometriju i grafiku (SUGIG) i Internacionalnog udruženja za geometriju i grafiku (International Society for Geometry and Graphics ‒ ISGG). 2013. BALTGRAF ‒ konferencija za geometriju i grafiku baltičkih zemalja, recenzent i član naučnog odbora, Riga, Letonija. Član radih tela i recenzent na internacionalnim konferencijama za geometriju i grafiku (ISGG) 2014. Insbruk, Austrija i 2016. ‒Peking, Kina.

Uža naučna oblast

Geometrija arhitektonske forme

Oblast istraživanja

Geometrija i grafika; nacrtna, projektivna i konstruktivna geometrija; pejzažnoarhitektonska grafika; vizuelizacija u pejzažnoj arhitekturi; geometrijsko modelovanje; biomimetika
eksperimentalni dizajn.

Odabrani naučni radovi

  • Jović, B., Čučaković, A., Nestorović, M., (2016): Polyhedron Construction By Using Multimedia Tools In Geometry Education, Proceedings of the 17th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG 2016), (pp. 333‒334), ISBN 978-7-5682-2814-5, Beijing, China, August 4‒8, 2016, [M33].
  • Mihailo Grbić , Aleksandar Čučaković, Biljana Jović, Miloš Tripković, Garden cultural heritage spatial functionalities: The case of anamorphosis abscondita at Vaux-le-Vicomte, Journal of Cultural Heritage, Elsevier, Available online 19 September 2015, doi:10.1016/j.culher.2015.08.007 JCH 18 (2016), pp 366‒369 [M22].
    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001387
  • Nestorović Miodrag, Čučaković Aleksandar, Jović Biljana, Teofilović Nataša. (2014). Geometrical Structure Analysis of Four Beijing Olimpic Buildings. Izgradnja (Construction) (2014), No 11‒12, pp.500‒506, UDK 514.144, ISSN 0350-5421, COBSIS.SR-ID 55831, [M51].
  • Čučaković A., Jović B., Constructive Geometry Education by Contemporary Technologies SAJ_2011_3_ Serbian Architectural Journal, original scientific article, approval date 12.06.2011. UDK BROJEVI 514.18:62 ID BROJ 184977420 p. 164‒183, [M51].
  • Jovic,B., Tripkovic,M., Čučaković A., Geometrijska korelacija obrazca kulturnog predela i lista vrstePrunus domestica L., Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 2011, br. 104, str. 29‒40 UDK: 514-7:|911.53+581.45,Originalni naučni rad DOI:10.22989/GSF1104029J, [M51].