+

Нацртна геометрија

Шифра предмета: ПА1103
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Нема услова

Развијање способности перцепције тродимензионалног простора и стицања основних вештина за његово графичко представљање, као и оспособљавање за изучавање пројектантских предмета у оквиру струке.

Сазњања стечена током курса омогућавају студентима успешно укључивање у програме стручних предмета чиме се оспособљавају за свеобухватно и креативно бављење инжењерским проблемима

Теоријска настава

Увод, координатизација, врсте пројицирања, Монжове пројекције, геометријски елементи простора и њихови међусобни односи, ротација, трансформација, афинитет, колинеација, правилни полиедри, равни пресеци рогљастих тела, конусни пресеци, међусобни продори рогљастих тела, котирана пројекција, перспективне пројекције.

Практична настава: Други облици наставе

Графичке вежбе из наведених наставних јединица