+

Геометријско моделовање и визуелизација у пејзажној архитектури

Шифра предмета: ДМ3.0111Д
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Без услова

Због важности геометријског моделовања и визуелизације у процесу пејзажноархитектонског пројектовања, предмет има за циљ да студентима омогући стицање неопходних знања и ефиксаност у генерисању  пејзажноархитектонских објеката и интерактивном 3Д моделовању у одговарајућим графичким софтверима и њиховом реалном презентовању – визуелизацији.

Развија код студената напредније способности решавања сложених просторних проблема и генераисања комплексних форми компјутерским моделима у процесу пројектоваља пејзажноархитектонских објеката и њиховог визуелног презентовања.

Просторни координатни системи и координате; све врсте пројекција; правини и полуправилини полиедри полиедарске површи; Dirichlet-ова триангулација и полигонална (полиедарска) теселација. Геометријске и пројективе трансформације и деформације у равни и 3Д простору; криве и површи слободне форме (NURBS); бионичке форме и њихово генерисање; мрежасте површи (Meshes); технике моделовања; жичано, површинско и запреминско моделовање; дигитално вајање; визуелизација модела и сцене; методе рендеровања; основни принципи и врсте анимације.