+

Душан Стојнић

Асистент
Телефон: +381 (11) 3053 832
Е-маил: dusan.stojnic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 62
Консултације: понедељак, 10‒12 часова

Маст. инж. Душан Стојнић рођен је 16. 6. 1986. године у Сремској Митровици, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 2010. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за шумарство. Мастер студије завршио је 2012. године на истом факултету, на модулу Коришћење шумских и ловних ресурса. Тренутно је студент докторских студија. Од 2011. године запослен је на Шумарском факултету Универзитета у Београду, а у звање асистента изабран је 2013. године. Као асистент ангажован је на предметима Шумска транспортна средства, на основним студијама, и Отварање шума и Шумско грађевинарство, на мастер студијама.

У досадашњем раду објавио је 19 стручних и научних радова из области коришћења шумских и ловних ресурса. Био је члан 15 комисија за одбрану дипломских и завршних радова. Као члан истраживачког тима учествовао је у реализацији седам научноистраживачких пројеката, а као одговорни пројектант израдио је више главних пројеката шумских путева и мостова на шумским путевима.

Област истраживања

Шумска транспортна средства, отварање шума, шумско грађевинарство.

Одабрани научни радови

  1. Stefanović, B., Stojnić, D., Danilović, M. (2016). Multi-criteria forest road network planning in fire-prone environment: a case study in Serbia, Journal of Environmental Planning and Management, Volume 59(5): 911-926. DOI: 10.1080/09640568.2015.1045971.
  2. Danilović, M., Kosovski, M., Gačić, D., Stojnić, D., Antonić, S. (2015). Damage to residual trees and regeneration during felling and timber extraction in mixed and pure beech stand. Šumarski list, No. 5-6: 253-262.
  3. Stojnić, D., Janić, M., Zlatanović, M, Stefanović, B. (2015). Impact of vehicle movement simulation on the size of forest road traveled way widening in small radius curves, Bulletin of the Faculty of Forestry, Special issue on the occasion of the international symposium „Forest engineering of Southeast Europe – state and challenges“, pg. 131-140. DOI: 10.2298/GSF15S1131S.
  4. Stojnić, D., Zlatanović, M. (2015). Tehnika mrežnog planiranja u upravljanju projektima šumskog putnog inženjerstva (Network planning technique in forest road engineering project management), Šumarstvo, No. 3: 133-142.
  5. Gačić, D.P., Danilović, M., Gačić, J., Stojnić, D. (2015). Effects of roads and railways on large game in the Belgrade area: A case-study of nine municipalities. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 24, No. 4, pp. 1310-1317.
  6. Danilović, M., Stojnić, D. (2014). Ocena stanja mreže šumskih puteva kao osnov za izradu programa otvaranja gazdinskih jedinica (Assessment of the state of a forest road network as a basis for making a program of forest management unit opening). Glasnik Šumarskog fakulteta 110, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (59-72), DOI:10.2298/GSF1410059D.
  7. Danilović, M., Stojnić, D., Karić, S., Sučević, M. (2014). Transport of Technical Roundwood by Forwarder and Tractor Assembly from Poplar Plantations, Nova mehanizacija šumarstva, Vol. 35, No. 1, str. 11-22.
  8. Danilović, M., Stojnić, D., Novković, N., Gačić, D. (2013). The state of forest roads and determining an optimum density of a forest road network using GIS. Forest review, Vol. 44, str. 6-10.
  9. Glavni projekat rekonstrukcije šumskog puta „RASADNIK – PUSTINAC“ dužine 10,380 km u Nastavnoj bazi „Majdanpečka domena“, GJ „Crna reka“. Odgovorni projektant.
  10. Glavni projekat izgradnje mosta na šumskom putu „Brezna – Rakovac“ raspona 6,0 m u Nastavnoj bazi „Goč“, GJ „B“. Odgovorni projektant.