+

Шумско грађевинарство

Шифра предмета: МШ21105/б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Завршене основне академске студије

Стицање теоретског и практичног знања у циљу оспособљавања за савремено пројектовање и извођење шумских комуникација. Пројектовање шумског пута са кривинама облика клотоиде, са витоперењем и проширењем коловоза. Пројектовање и извођење објеката на шумским путевима: коловозна конструкција, потпорни и обложни зидови, осигурање косина насипа и усека, пропусти и мостови.

Оспособљавање за израду пројеката шумских путева и објеката на шумским путевима, као и стицање теоретског и практичног знања из области шумског грађевинарства.

Теоријска настава: Значај, примена и развој грађевинарства са утицајем на искоришћавање шума. Оптималан распоред земљаног материјала на изградњи шумских саобраћајница, по критеријуму минималних трошкова. Обрада и заштита косина усека, насипа и засека. Објекти за подупирање. Габионски зидови. Потпорни и обложни зидови од камена и бетона. Радови у камену – стени. Минирање стенских маса. Припрема за минирање. Начин активирања мина. Саобраћајни и слободни профил. Коловоз, траке, банкина, берма, ригол, јарак. Попречно и подужно савремено вођење шумског пута. Прелазне кривине облика клотоиде. Витоперење коловоза. Решавање проблема површинских раскрсница на шумским путевима са посебним освртом на одводњавање у зони раскрснице. Утицаји саобраћајног оптерећења, климатских фактора, природне средине и постељице на коловозну конструкцију. Димензионисање (одређивање дебљине и квалитета појединих слојева) коловозних конструкција. Одржавање коловозних конструкција.  Грађевинска механизација

Практична настава: Саобраћајни и слободни профил. Коловоз, траке, банкина, берма, ригол, јарак. Попречна и подужна одводња. Савремено вођење трасе шумских путева. Прелазне кривине облика клотоиде. Прорачун и извођење. Просторно вођење трасе шумског пута. Витоперење коловоза на делу прелазне кривине облика клотоиде. Решавање проблема површинских раскрсница на шумским путевима са посебним освртом на одводњавање у зони раскрснице. Саобраћајно оптерећење. Пропусна моћ шумског пута. Утицаји саобраћајног оптерећења, климатских фактора, природне средине и  постељице на коловозну конструкцију.Ниво услуге. Димензионисање (одређивање дебљине и квалитета појединих слојева) коловозних конструкција. Одржавање коловозних конструкција. Прорачун земљаних маса на изградњи шумских саобраћајница са распоредом земљаног материјала. Позајмиште. Депонија. Оптималан распоред земљаног материјала на изградњи шумских саобраћајница по критеријуму минималних трошкова. Деформација, санација и осигурање земљаног трупа саобраћајнице. Обрада и заштита косина усека, насипа и засека. Објекти за подупирање. Габионски зидови. Потпорни и обложни зидови од камена и бетона. Пројектовање и извођење. Радови у камену – стени. Минирање стенских маса. Припрема за минирање. Начин активирања мина. Рекапитулација појединих поглавља по избору студената. Задржавање на најбитнијим елементима програма. Значај, примена, развој и специфичности шумског грађевинарства.

Теренска настава: У оквиру израде пројекта шумског пута и моста, обављају се потребна снимања на терену и обрада снимљених података.