+

Организација, технологија грађења и управљање изградњом објекта у шумарству

Шифра предмета: ДМ1.5111Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.5. - Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Стицање теоретског и практичног знања из области организације, технологије градње и управљања изградњом свих врста објеката нискоградње у шумарству.

Оспособљавање за израду пројеката, организацију и технологију грађења шумских путева и објеката на њима, као и за управљање изградњом објеката нискоградње у шумарству.

Основни појмови о планирању и управљању. Студија технолошког процеса по Методи дијаграма тока и по Методи карте процеса. Примери изведених објеката. Планирање и управљање изградњом објеката у шумарству. Статички и динамички планови. Нумерички, ортогонални и циклограмски динамички планови. Паралелни динамички план напредовања радова, са пратећим елементима. Укључење радне снаге, механизације, материјала и финансијских средстава. Увод у динамичко мрежно планирање. Анализа структуре. Технолошка зависност активности. Шема односа активности. Формирање мрежног динамичког плана. Анализа времена код мрежног динамичког планирања. Критичне активности и критичан пут. Оптимално време изградње објеката у шумарству. Анализа трошкова код мрежног динамичког планирања. Оптимизација мрежног плана.

Евиденција и контрола извршења плана изградње објеката у шумарству. Примена програмских пакета за планирање и управљање пројектима изградње објеката у шумарству.

Законска регулатива примењена на изградњи објеката у шумарству.