+

Шумска транспортна средства

Шифра предмета: Ш2419
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: Без услова

Стицање теоретског и практичног знања из области шумских транспортних средстава у циљу оспособљавања за самостално пројектовање, извођење и одржавање шумских путева и објеката на њима.

Оспособљавање за израду пројеката, извођење и организацију грађења шумских путева и објеката на њима.

Теоријска настава Значај и карактеристике шумских транспортних средстава. Отварање шума и транспорт. Облици земљаних објеката. Попречни профили. Пројектовање нулте линије и повлачење трасе. Уздужни профил. Методе израде земљаних објеката. Обрада и заштита косина усека и насипа. Потпорни и обложни зидови. Примена, пројектовање и израда цевастих и плочастих бетонских пропуста. Типови коловозних конструкција. Елементи коловозних конструкција (постељица, доња и горња подлога, …). Предмер радова и предрачун трошкова градње путева. Статика конструкција и њена примена на димензионисању појединих елемената на мостовима. Пројектовање, грађење и експлоатација дрвених мостова. Технологија изградње шумских комуникација и средства за извршење. Пројекат организације грађења. Законска регулатива.

Практична настава:Израда идејног пројекта шумског пута и моста на шумском путу, са елементима главног пројекта.

Теренска настава: Израда главног пројекта шумског пута по директном начину пројектовања на терену (снимање на терену и израда пројектног елабората) и снимање ситуације протицајног профила водотока као основе за пројектовање вештачког објекта (моста или пропуста).