+

Publikacije

Udžbenici i pomoćni udžbenici

  • Medarević, M., Milošević, R. (2021): Tipološke osnove u nameni šuma. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet
  • Cvjetićanin, R, Brujić, J, Perović, M, Stupar, V. (2016): Dendrologija. Univpzitet u Beogradu-Šumarski fakultet
  • Knežević-Đorđević, V., Joksimović, V. (2002): Petrografija sa geologijom kore raspadanja. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet
  • Nikić, Z., Gajić, B. (2014): Petrografija sa geologijom u šumarstvu. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet
  • Vučićević, S. (1999): Šuma i životna sredina. J.P. “Srbijašume”, Beograd, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet

Praktikumi i priručnici

  • Cvjetićanin, R, Perović, M. (2016): Praktikum iz dendrologije. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet
  • Cvjetićanin, R, Perović, M. (Priručnik za određivanje najznačajnijih autohtonih vrsta hrastova (Quercus L). Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet
  • Knežević, M., Košanin, O. (2015): Praktikum iz pedologije. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet
  • Milošević, R. (2012): Praktikum iz tipologije. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet