+

Катедра eкологије шума

Шеф катедре: др Оливера Кошанин
Заменик шефа катедре: др Рајко Милошевић
Секретар катедре: маст. инж. Јанко Љубичић

Катедра екологије шума формирана је статутом Шумарског факултета 1998. године. Организационо припада Одсеку за шумарство. Према актуелној акредитацији Шумарског факултета (2013), Катедри екологије шума припадају сви наставни предмети уже научне области „Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине“ из којих се изводи настава на акредитованим студијским програмима три нивоа студија: основне, мастер и докторске.

Обавезни предмети основних академских студија студијског програма Шумарство који припадају Катедри екологије шума су: Петрографија са геологијом, Дендрологија, Педологија, Шумарска фитоценологија, Шума и животна средина и Типологија шума. Изборни предмети су: Исхрана биља, Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији, Еколошка класификација обешумљених и деградираних станишта.

Обавезни предмети основних академских студија студијског програма Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса су: Петрографија са геологијом, Дендрологија, Педологија и Шумарска фитоценологија. Изборни предмети су: Исхрана биља и Еколошка класификација деградираних станишта.

Катедри екологије шума припадају сви предмети мастер академских студија студијског програма Шумарство – модула Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине. Обавезни предмети су: Методе и технике истраживања у екологији, заштити и унапређивању животне средине, Дендрологија и Педологија. Изборни предмети су: Антропогена и техногена земљишта, Шумска вегетација Србије, Еколошка класификација шума и шумских станишта, Типолошко картирање и типови шума Србије, Типолошко дефинисање састојина различитог порекла и структуре, Заштита природе и заштићена природна добра.

Обавезни предмети докторских студија, модула Шумарство – подмодула „Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине“, који припадају Катедри екологије шума су: Дендрологија и Педологија. Изборни предмети су: Деградација, заштита, коришћење и мелиорације земљишта, Бонитирање и картирање земљишта, Опасне и штетне материје у животној средини, Фитоценологија, Флористички диверзитет Србије и Типолошке основе у намени шума. Наставу из предмета Катедре екологије шума држи 7 наставника и један асистент. У радном односу са пуним радним временом је 6 (шест) наставника (2 редовна професора, 1 ванредни професор и 3 доцента), један редован професор је ангажован у својству гостујућег професора. У техничкој припреми наставе учествује 1 (један) сарадник у настави и 4 (четири) лаборанта.

Катедри екологије шума припадају две лабораторије и две наставне збирке: Лабораторија за физику земљишта и Лабораторија за хемију земљишта, Хербаријум – збирка хербанизованог материјала дрвећа, жбуња и зељастих биљака и Збирка минерала и стена.

Од оснивања (1998.), на Катедри је одбрањен велики број дипломских, магистарских и мастер радова и докторских дисертација. Укупно је одбрањено 12 докторских дисертација. Из области науке о земљишту одбрањено је 7 (седам) дисертација, 2 (две) из дендрологије, 1 (једна) из фитоценологије и 2 (две) из типологије шума. Научно-истраживаки рад наставника и сарадника Катедре екологије шума остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања у областима екологије шума, науке о земљишту и заштите животне средине.