+

Aktuelnosti

Nastavnici u okviru Katedre u ranijem periodu

Nastavnici predmeta Gajenje šuma

Uporedo sa razvojem Fakulteta, u određenom vremenskom periodu, nastavu iz predmeta Gajenje šuma izvodili su sledeći nastavnici:

  1. Inž. Milan Mužinić bio je prvi nastavnik, koji je Odlukom Saveta Poljoprivrednog fakulteta iz 1922. godine izabran za honorarnog profesora za predmet Podizanje i gajenje šuma sa šumskim melioracijama i lovarstvom. Šumarstvo studirao u Beču na Visokoj školi za šumarstvo i završio 1899. godine. Nastavu je izvodio do 1927. godine.
  2. Dr Josip Balen je 1927. godine izabran za vanrednog profesora Poljoprivredno-šumarskog fakulteta za predmet Podizanje šuma, s tim što je predavao i predmete Zaštita šuma i Lovarstvo. Od 1930. god. je bio redovni profesor. Završio je Visoku školu za rudarstvo i šumarstvo u Šćavnici, i doktorirao 1923. godine. Nastavu je držao do početka rata 1941. godine.
  3. Dr Toma Bunuševac izabran je za stalnog honorarnog nastavnika za predmet Obnova i gajenje šuma 1945. godine. Završio je Poljoprivredno-šumarski fakultet u Beogradu 1938. godine i do rata bio asistent na predmetu Geodezija. Doktorirao je 1954. godine. U zvanje docenta izabran je 1950. god., u zvanje vanrednog profesora 1955. godine, a u zvanje redovnog profesora 1960. godine. Nastavu je obavljao do penzionisanja 1977. godine.
  4. Dr Stevan Jovanović završio je Šumarski fakultet u Beogradu 1952. godine i radio u šumarskoj operativi i u Institutu za šumarstvo u Beogradu. Doktorirao je 1964. godine. U zvanje asistenta na predmetu Gajenje šuma izabran je 1962. godine, u zvanje docenta 1965. godine, u zvanje vanrednog profesora 1970. godine, a u zvanje redovnog profesora 1975. godine. Njegov pedagoški i naučni rad na Fakultetu prekinut je tragičnom smrću 1979. godine.
  5. Dr Ljubivoje Stojanović završio je Šumarski fakultet u Beogradu 1966. godine. Magistrirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu 1973. godine, a doktorirao je 1980. godine. U zvanje asistenta na predmetu Gajenje šuma izabran je 1970. godine, u zvanje docenta 1981. god., u zvanje vanrednog profesora 1986. god., a u zvanje redovnog profesora 1989. godine. Nastavu je obavljao do penzionisanja 2009. godine.

Nastavnici predmeta Meteorologija sa klimatologijom i Šumarska ekoklimatologija

Predmet Meteorologija sa klimatologijom uveden je u nastavni program 1956. godine, i pod tim nazivom predavan je do 1986. godine. Izmenama Statuta Fakulteta od 1987. godine sadržaj predmeta prilagođen je studentima Šumarskog fakulteta i promenjen je naziv predmeta u Šumarska ekoklimatologija, koji se predaje i danas.

Nastavu iz ovih predmeta izvodili su sledeći nastavnici:

  1. Dr. Marko Milosavljević je diplomirao 1932. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu ‒ grupa fizika. Za predavača na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu izabran 1946. godine tu ostaje do 1949. godine, kada se Šumarski fakultet osamostaljuje. Za redovnog profesora Šumarskog fakulteta izabran je 1955. godine. Preminuo krajem 80-ih godina.
  2. Dr Borislav Kolić završio je Prirodno-matematički fakultet 1952. godine. Na Šumarskom fakultetu zaposlio se 1955. godine. Doktorirao na Šumarskom fakultetu 1964. godine i bio je prvi meteorolog koji je stekao zvanje doktora šumskih nauka. Za predavača izabran 1961. godine, u zvanje docenta izabran je 1965. godine, u zvanje vanrednog profesora 1970. godine, u zvanje redovnog profesora 1976. godine. Nastavu je obavljao do 1988. godine, kada je otišao u penziju.
  3. Dr Petar Gburčik je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer meteorologija, 1955. godine. Doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu 1960. godine. Od 1960. do 1968. godine radio je kao docent na Prirodno-matematičkom fakultetu. Od 1968. do 1989. godine radio je u Saveznom hidrometeorološkom zavodu kao načelnik odeljenja za prognozu vremena. Godine 1989. je izabran u zvanje vanrednog profesora i zaposlen Šumarskom fakultetu. Nastavu je obavljao do penzionisanja 1997. godine.

Posle odlaska prof. Gburčika u penziju bili su angažovani honorarni nastavnici:

Dr Nevena Petrović, u periodu od 1998. do 2003. godine, kada odlazi sa Fakulteta;

Dr Miroslava Unkašević je bila angažovana za izvođenje nastave na Šumarskom fakultetu od 2003. do 2008/2009. godine, i školske 2013/14. godine.

Asistenti na predmetima Gajenje šuma

Broj asistenata je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu bio mali.

Pre Drugog svetskog rata asistent na predmetu Podizanje i gajenje šuma bio je inž. Branislav Jovković. Posle završetka rata dugo nije bilo asistenta na predmetu. Kasnije, kada se započelo sa vođenjem politike formiranja mladog nastavnog kadra na Fakultetu, sukcesivno su za asistente ili saradnike u nastavi birani: dipl. inž. Stevan Jovanović 1962. godine; dipl. inž. Ljubivoje Stojanović 1970. godine; dipl. inž. Milun Krstić, 1979. godine; dipl. inž. Martin Bobinac, 1983. godine. U kasnijem periodu imenovani asistenti su napredovali izborom u odgovarajuća naučna zvanja i odgovarajuća zvanja nastavnika.

Dipl. inž. Ivan Bjelanović završio je Šumarski fakultet u Beogradu 2004. godine, a magistrirao je 2008. godine. Za saradnika u nastavi izabran 2007. godine, a u zvanje asistenta izabran je 2008. godine. Zbog odlaska u inostranstvo, sporazumno je raskinuo radni odnos 2015. godine.

U aktuelnom periodu asistent na predmetima uže naučne oblasti Gajenje šuma je M.Sc. Branko Kanjevac.

Asistenti na predmetu Šumarska ekoklimatologija

U dosadašnjem periodu asistenti na predmetu bili su:

Ljiljana Džingalašević, dipl. meteorolog, koja se zaposlila na Šumarskom fakultetu 1990. godine, i radila do 1996. godine, kada odlazi sa Fakulteta.

Nemanja Krpić, dipl. meteorolog, zapošljava se na Šumarskom fakultetu 1998. godine, i radi do 2000. godine, kada, takođe, odlazi sa Fakulteta.

Violeta Babić, dipl. inž. šumarstva, izabrana 2003. godine za asistenta‑pripravnika na Šumarskom fakultetu, a 2007. godine za asistenta. U tom zvanju bila je do 2015. godine, do izbora u zvanje docenta.