+

Актуелности

Наставници у оквиру Катедре у ранијем периоду

Наставници предмета Гајење шума

Упоредо са развојем Факултета, у одређеном временском периоду, наставу из предмета Гајење шума изводили су следећи наставници:

  1. Инж. Милан Мужинић био је први наставник, који је Одлуком Савета Пољопривредног факултета из 1922. године изабран за хонорарног професора за предмет Подизање и гајење шума са шумским мелиорацијама и ловарством. Шумарство студирао у Бечу на Високој школи за шумарство и завршио 1899. године. Наставу је изводио до 1927. године.
  2. Др Јосип Бален је 1927. године изабран за ванредног професора Пољопривредно-шумарског факултета за предмет Подизање шума, с тим што је предавао и предмете Заштита шума и Ловарство. Од 1930. год. је био редовни професор. Завршио је Високу школу за рударство и шумарство у Шћавници, и докторирао 1923. године. Наставу је држао до почетка рата 1941. године.
  3. Др Тома Бунушевац изабран је за сталног хонорарног наставника за предмет Обнова и гајење шума 1945. године. Завршио је Пољопривредно-шумарски факултет у Београду 1938. године и до рата био асистент на предмету Геодезија. Докторирао је 1954. године. У звање доцента изабран је 1950. год., у звање ванредног професора 1955. године, а у звање редовног професора 1960. године. Наставу је обављао до пензионисања 1977. године.
  4. Др Стеван Јовановић завршио је Шумарски факултет у Београду 1952. године и радио у шумарској оперативи и у Институту за шумарство у Београду. Докторирао је 1964. године. У звање асистента на предмету Гајење шума изабран је 1962. године, у звање доцента 1965. године, у звање ванредног професора 1970. године, а у звање редовног професора 1975. године. Његов педагошки и научни рад на Факултету прекинут је трагичном смрћу 1979. године.
  5. Др Љубивоје Стојановић завршио је Шумарски факултет у Београду 1966. године. Магистрирао је на Шумарском факултету у Београду 1973. године, а докторирао је 1980. године. У звање асистента на предмету Гајење шума изабран је 1970. године, у звање доцента 1981. год., у звање ванредног професора 1986. год., а у звање редовног професора 1989. године. Наставу је обављао до пензионисања 2009. године.

Наставници предмета Метеорологија са климатологијом и Шумарска екоклиматологија

Предмет Метеорологија са климатологијом уведен је у наставни програм 1956. године, и под тим називом предаван је до 1986. године. Изменама Статута Факултета од 1987. године садржај предмета прилагођен је студентима Шумарског факултета и промењен је назив предмета у Шумарска екоклиматологија, који се предајe и данас.

Наставу из ових предмета изводили су следећи наставници:

  1. Др. Марко Милосављевић је дипломирао 1932. године на Филозофском факултету у Београду ‒ група физика. За предавача на Пољопривредно-шумарском факултету изабран 1946. године ту остаје до 1949. године, када се Шумарски факултет осамостаљује. За редовног професора Шумарског факултета изабран је 1955. године. Преминуо крајем 80-их година.
  2. Др Борислав Колић завршио је Природно-математички факултет 1952. године. На Шумарском факултету запослио се 1955. године. Докторирао на Шумарском факултету 1964. године и био је први метеоролог који је стекао звање доктора шумских наука. За предавача изабран 1961. године, у звање доцента изабран је 1965. године, у звање ванредног професора 1970. године, у звање редовног професора 1976. године. Наставу је обављао до 1988. године, када је отишао у пензију.
  3. Др Петар Гбурчик је дипломирао на Природно-математичком факултету, смер метеорологија, 1955. године. Докторирао на Природно-математичком факултету 1960. године. Од 1960. до 1968. године радио је као доцент на Природно-математичком факултету. Од 1968. до 1989. године радио је у Савезном хидрометеоролошком заводу као начелник одељења за прогнозу времена. Године 1989. је изабран у звање ванредног професора и запослен Шумарском факултету. Наставу је обављао до пензионисања 1997. године.

После одласка проф. Гбурчика у пензију били су ангажовани хонорарни наставници:

Др Невена Петровић, у периоду од 1998. до 2003. године, када одлази са Факултета;

Др Мирослава Ункашевић је била ангажована за извођење наставе на Шумарском факултету од 2003. до 2008/2009. године, и школске 2013/14. године.

Асистенти на предметима Гајење шума

Број асистената је на Пољопривредно-шумарском факултету био мали.

Пре Другог светског рата асистент на предмету Подизање и гајење шума био je инж. Бранислав Јовковић. После завршетка рата дуго није било асистента на предмету. Касније, када се започело са вођењем политике формирања младог наставног кадра на Факултету, сукцесивно су за асистенте или сараднике у настави бирани: дипл. инж. Стеван Јовановић 1962. године; дипл. инж. Љубивоје Стојановић 1970. године; дипл. инж. Милун Крстић, 1979. године; дипл. инж. Мартин Бобинац, 1983. године. У каснијем периоду именовани асистенти су напредовали избором у одговарајућа научна звања и одговарајућа звања наставника.

Дипл. инж. Иван Бјелановић завршио је Шумарски факултет у Београду 2004. године, а магистрирао је 2008. године. За сарадника у настави изабран 2007. године, а у звање асистента изабран је 2008. године. Због одласка у иностранство, споразумно је раскинуо радни однос 2015. године.

У актуелном периоду асистент на предметима уже научне области Гајење шума је др Бранко Кањевац, асистент са докторатом.

Асистенти на предмету Шумарска екоклиматологија

У досадашњем периоду асистенти на предмету били су:

Љиљана Џингалашевић, дипл. метеоролог, која се запослила на Шумарском факултету 1990. године, и радила до 1996. године, када одлази са Факултета.

Немања Крпић, дипл. метеоролог, запошљава се на Шумарском факултету 1998. године, и ради до 2000. године, када, такође, одлази са Факултета.

Виолета Бабић, дипл. инж. шумарства, изабрана 2003. године за асистента‑приправника на Шумарском факултету, а 2007. године за асистента. У том звању била је до 2015. године, до избора у звање доцента.