+

Пројекти катедре

Руковођење научноистраживачким пројектима  

 1. Научно-истраживачки пројекат „Дефинисање ефеката прилагођене технике гајења шума за биолошку контролу ширења инвазивних неофита пајасена (Ailanthus altissima /Mill./Swingle) и багрема (Robinia pseudoacacia L.) и ревитализацију угрожених природних шумских заједница на подручју НП „Фрушка гораˮ. Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управa за шуме (2020-2021). Руководилац пројеката: др Мартин Бобинац
 2. Научноистраживачки пројекат „Истраживање начина и могућности обнављања храста китњака у Србији”, Министарство пољопривреде и заштите животне средине ‒ Управа за шуме (2014‒2016). Руководилац пројекта: др Милун Крстић.
 1. Научноистраживачки пројекат „Дефинисање мера за биолошку контролу ширења пајасена и ревитализацију угрожених састојина на подручју НП Фрушка гора (Ailantus altissima /Mill./ Swingle)”, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије ‒ Управа за шуме (2015‒2016). Руководилац пројекта: др Мартин Бобинац.
 1. Научноистраживачки пројекат „Истраживање ефеката прореда у састојинама пољског јасена на подручју специјалног резервата природе ‘Горње Подунавље’”, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, (2013‒2014). Руководилац пројекта: др Мартин Бобинац.
 1. Научноистраживачки пројекат „Састојинско стање и динамика природног подмлађивања у прашумама букве у Србији”, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије ‒ Управа за шуме (2012‒2013). Руководилац пројекта: др Милун Крстић.
 1. Научноистраживачки пројекат „Истраживање рационализације и ефеката прореда у хигрофилним лужњаковим шумама”, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде ‒ Управа за шуме (2012‒2013). Руководилац пројекта: др Мартин Бобинац.
 1. Научноистраживачки пројекат „Обнављање букових шума у условима отежаним за oбнављање”, Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије ‒ Управа за шуме (2010‒2011). Руководилац пројекта: др Милун Крстић.
 1. Научноистраживачки пројекат „Monitoring strukture i rasta lužnjakovih sastojina na trajnim oglednim površinama u Slavoniji i Sremu”. Међувладин програм научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, Министарство науке и заштите животне средине Р. Србије, 2009‒2010. Руководилац пројекта: др Мартин Бобинац.
 1. Научноистраживачки пројекат: „Multi-functional management of coppice forests”. Пројекат: SEE-ERA.NET, Министарство науке и заштите животне средине Р. Србије, (2007‒2008). Руководилац пројекта: др Мартин Бобинац.
 1. Научноистраживачки пројекат БТН. 361004 „Унапређење производње дрвних сортимената у изданачким храстовим шумама”. Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије (2005‒2007). Руководилац пројекта: др Милун Крстић.
 1. Научноистраживачки пројекат: „Екологија и техника природне обнове лужњакових састојина у контексту њиховог очувања и природи блиског газдовања”. Међувладин програм научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Црне Горе и Републике Словеније, Министарство науке и заштите животне средине Р. Србије, (2005‒2006). Руководилац пројекта: др Мартин Бобинац.
 1. Научноистраживачки пројекат: БТН. 6.1.0.7232 А „Производња дрвета у изданачким буковим шумама за задовољавање нарастајућих потреба тржишта”. Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије (2002‒2004). Руководилац пројекта: др Милун Крстић.

 

Сарадници на међународним пројектима

 1. COST Action FP1403 „Non-native tree species for European forests – experiences, risks and opportunities” (NNEXT), FPS, (2014‒2018). Član radne grupe dr Martin Bobinac.
 1. COST Action FP1301 (2013‒2017) „Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests – an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice).” Project Coordinator prof. Gero Becker, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany. National Coordinator (za Srbiju): dr Milun Krstić.
 1. COST Action FP1103 „Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable management (FRAXBACK)”, FPS, 2011‒2016. Члан радне групе групе dr Martin Bobinac.
 1. UN FAO „GCP/YUG/003/FIN – Forest Sector Development in Serbia”. Član radne grupe 2 – (Privredne funkcije šuma) i radne grupe 5 (Obrazovanje u Srbiji) za izradu Nacionalnog akcionog programa – NŠAP (2012-2013). FAO Coordination Office, Belgrade. Saradnik na projektu: dr Milun Krstić.
 1. Eurapaean Project „Development of agri-food research in the Western Balkan Countries”. Project BAFN (Balkan Agri-Food Network) survey (2007‒2008). Inostrani saradnik u svojstvu ekspert in Serbia: dr Milun Krstić.
 1. Projekat „Biotehničke mjere zaštite i obnove šuma u Republici Srpskoj”. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, BIH (2008). Rukovodilac projekta: dr sc. Zoran Govedar. Inostrani istraživač na projektu: dr Milun Krstić.
 1. Projekat „Biotehničke mjere u zaštiti i obnovi šuma od požara”. Šumarski fakultet u Zagrebu (2006‒2010). Broj projekta: 068-0352827-0527, Rukovodilac projekta: dr sc. Željko Španjol. Inostrani saradnik na projektu: dr Martin Bobinac.