+

Центри и лабораторије

Центар за мониторинг, прикупљање и обраду података из  области гајења шума

Центар за мониторинг, прикупљање и обраду података из области гајења шума, који је формиран 2008. године (Статут Универзитета у Београду ‒ Шумарског факултета, пречишћени текст, усвојен одлуком Саветa Факултета, на седници одржаној 3. 12. 2008. године, из 2008. године).

Основна делатност Центра је прикуљање и обрада података са огледних површина који се прикупљају током рада чланова Катедре на терену, или у току рада на научноистраживачким пројектима и пројектима сарадње са шумарском привредом.

Центар располаже савременом компјутерском опремом и поседује одгворајући софтвер који се користи за: обраду података, графичку представу података, статистичку анализу података, визуелизацију састојинског стања, симулацију одговарајућих узгојних захвата, оптимизацију решења.

Руководилац Центра: др Бранко Кањевац, асистент са докторатом
Локација Центра: Шумарски факултет у Београду, III спрат, соба бр. 130a
Бр. тел: 011 3053 803
е-mail: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs
Лаборант: Урош Перишић

 

Центар за мониторинг климатских промена у шумским екосистемима

Центар за мониторинг климатских промена у шумским екосистемима формиран је 2018.године.

Основна делатност Центра је прикупљање података о климатским карактеристикама, са огледних површина, њихова анализа и утицај на шумске екосистеме током рада чланова Катедре на терену, или у току рада на научноистраживачким пројектима и пројектима сарадње са шумском привредом.

Центар располаже стручним кадром из ове области, савременом опремом и компјутерским софтверима за прикупљање, обраду, графичку представу података, статистичку анализу и др.

Руководилац Центра: др Виолета Бабић, ванредни професор
Седиште Центра: Шумарски факултет у Београду, III спрат, соба бр. 128
Бр. тел: +381 11 3053896
e-mail: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs
Лаборант: Урош Перишић