+

Публикације

Са развојем шумарске науке и струке повећавала се потреба за издавањем одговарајућих уџбеника и остале потребне наставне литературе, из области Гајења шума, наставника и сарадника са Шумарског факултета из Београда.

У приложеном прегледу приказани су основни подаци о наслову, ауторима, врсти наставне литературе (у складу са Правилником о уџбеницима Шумарског факултета), години и месту издавања.

Предметни уџбеници

 1. О проредама (1929): Јосип Бален, Загреб, стр. 1‒222.
 2. Техника обнове и гајење шума (1950): Тома Бунушевац, Шумарски факултет, Београд, стр. 1‒328.
 3. Гајење шума I (1951): Тома Бунушевац, Научна књига, Београд, стр. 1‒419.
 4. Климатологија (1968, репринт више пута, последњи 1985): Марко Милосављевић, Научна књига, Београд, стр.1‒261.
 5. Метеорологија (1975, репринт више пута, последњи 1985): Марко Милосављевић, Научна књига, Београд, стр. 1‒280.
 6. Шумарска екоклиматологија ‒ микроклима шумских станишта (1978): Борислав Колић, Научна књига, Београд, стр. 1‒300.
 7. Гајење шума – методи природног обнављања и неговања шума (1980): Стеван Јовановић, Научна књига, Београд, стр. 1‒324 (репринт 1988).
 8. Шумарска екоклиматологија са основама физике атмосфере (1988): Борислав Колић, Научна књига, Београд, стр. 1‒397.
 9. Шумарска екоклиматологија (1995): Петар Гбурчик, Универзитет у Београду ‒ Шумарски Факултет, Београд стр. 1‒397.
 10. Гајење шума III ‒ обнављање и нега шума главних врста дрвећа (2000): Љубивоје Стојановић и Милун Крстић, Финеграф, Београд, стр. 1‒250.
 11. Шумарска екоклиматологија (2005, репринт 2014): Мирослава Ункашевић, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд, стр. 1‒231.
 12. Гајење шума – конверзија, мелиорација и вештачко обнављање (2006): Милун Крстић, Планета принт, Београд, стр. 1‒375.
 13. Гајење шума – методи природног обнављања и неговања шума (2008): Љубивоје Стојановић и Милун Крстић, Планета принт, Београд, стр. 1‒365.
 14. Гајење шума посебне намјене (2016.): Зоран Говедар и Милун Крстић, Бањалука.

Остала наставна литература

Ауторизована скрипта

 1. Гајење шума – методи природног обнављања и неговања шума (1966): Тома Бунушевац и Стеван Јовановић, Шумарски факултет, Београд.
 2. Вештачко чишћење стабала од грана као мера неге (1974): Стеван Јовановић, допунска предавања из Гајења шума, Шумарски факултет, Београд.
 3. Комбиновани методи основних облика природног обнављања шума (1975): Стеван Јовановић, допунска предавања из Гајења шума, Шумарски факултет, Београд.
 4. Шумарство у пејзажној архитектури (1985): Љубивоје Стојановић, Тома Бунушевац и Стеван Јовановић, Шумарски факултет, Београд, стр. 1‒299.
 5. Мелиорација деградираних шума (2002): Милун Крстић, ауторизована предавања (скрипта), Шумарски факултет у Београду, стр. 1‒121.
 6. Гајење шума посебне намене (2008): Милун Крстић, скрипта (ауторизована предавања), Шумарски факултет у Београду, стр. 1‒141.
 7. Моделовање и GIS у Гајењу шума (2009/10): Милун Крстић, скрипта (ауторизована предавања), Шумарски факултет у Београду, стр. 1‒180.
 8. Гајење шумских култура посебне намене (2014): Милун Крстић, допунска ауторизована предавања из предмета Гајење шума посебне намене, Шумарски факултет у Београду, стр. 1‒25.
 9. Клима шумских и урбаних подручја Србије (2015): Виолета Бабић и Милун Крстић, ауторизована предавања (скрипта), Шумарски факултет у Београду, стр. 1‒46.

Практикуми

 1. Практикум за вежбе из Гајења шума (1992): Милун Крстић, Шумарски факултет, Београд, стр. са прилозима 95 (репринт 1995).
 2. Гајење шума 2 – Практикум (2016): Милун Крстић и Бранко Кањевац, Шумарски факултет, Београд. стр 1-88.
 3. Шумарска екоклиматологија, Клима шумских и урбаних подручја Србије – Практикум (2019): Виолета Бабић и Мирослава Ункашевић, Шумарски факултет, Београд. стр. 1-172.

Задаци за вежбе

 1. Задаци за вежбе из Гајења шума, Шумарски факултет, Београд. Израђени задаци су умножавани на Шумарском факултету и дељени студентима на часовима вежби:

– Милун Крстић (1985), Задаци за вежбе из Гајење шума 1 са одговарајућим упутствима: Израда плана гајења шума; задаци 1-2 о сечама неге (проредама);

– Мартин Бобинац (20..) да допуни које је задатке увео.

– Милун Крстић (2001) Задаци за вежбе из Шумарских мелиорација и Гајење шума 2 ‒ задаци 1‒12 са одговарајућим упутствима.

 1. Збирка задатака из климатологије и примењене метеорологије (2002): Мирослава Ункашевић, Драгана Вујовић, Ивана Тошић, Савезни хидрометеоролошки завод, Београд стр. 1‒238.

Научне и стручне публикације

а) Монографије

 1. Стојановић Љ., Крстић М. (1992): Развој гајења шума. Поглавље у монографији „Шумарство и прерада дрвета кроз векове”, СИТ Србије, Београд, стр. 40‒47.
 2. Ункашевић М. (1994): Клима Београда, Научна књига, Београд, стр. 1‒121.
 3. Крстић, М. (2003): Китњакове шуме Ђердапског подручја – стање и узгојне мере. Монографија, Академска мисао, Београд, стр. 1‒136.
 4. Крстић, М., Стојановић, Љ. (2005): Мелиорација деградираних букових шума. Монографија «Буква (Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.) у Србији», стр. 258‒273. Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, Шумарски факултет Универзитета у Београду.
 5. Стојановић, Љ., Крстић, М. (2005): Гајење букових шума. Монографијa «Буква (Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.) у Србији», стр. 229‒257. Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, Шумарски факултет Универзитета у Београду.
 6. Крстић, М. и сарадници у одређеним поглављима (2005): Изданачке букове шуме североисточне Србије. Монографија, 206 стр., Шумарски факултет ‒ Београд, Институт за шумарство – Београд.
 7. Крстић, М. (2007): Климатске карактеристике појаса китњакових шума у Србији. Поглавље у монографији: Храст китњак у Србији, стр. 69‒78. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, Планета принт, Београд.
 8. Крстић, М., Стојановић, Љ. (2007): Гајење шума храста китњака. Поглавље у монографији: Храст китњак у Србији, стр. 209‒292. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, Планета принт, Београд.
 9. Бобинац М. (2008): Обнављање шума у време Петроварадинске имовне општине и шумско-пољско газдовање. Монографија „250 година шумарства Равног Срема”. Јавно предузеће „Војводинашуме” ‒ Шумско газдинство Сремска Митровица, Ур. З. Томовић, 119‒126.
 10. Бобинац М. (2008): Савремени приступ обнови шума тврдих лишћара на подручју Равног Срема. Монографија „250 година шумарства Равног Срема”. Јавно предузеће „Војводинашуме” ‒ Шумско газдинство Сремска Митровица, Ур. З. Томовић, 127‒136.
 11. Бобинац М. (2008): Нега шума тврдих лишћара на подручју Равног Срема. Монографија „250 година шумарства Равног Срема“. Јавно предузеће „Војводинашуме” ‒ Шумско газдинство Сремска Митровица, Ур. З. Томовић , 137‒146.
 12. Бобинац М. (2011): Екологија и обнова хигрофилних лужњакових шума Равног Срема (Истакнута монографија националног значаја). Хрватски шумарски институт, Институт за Шумарство Београд, Загреб: 1‒294.

б) Посебна издања

 1. Милин Ж., Стојановић Љ.,… Крстић М., Бобинац М. et al. (1986): Резултати истраживања најповољнијег начина неге букових шума путем сеча прореда преко научно-производних огледа на подручју Шумских секција Бољевац и Бор у 1985. години. Посебно издање, стр. 1‒187, Београд.
 2. Стојановић Љ., Милин Ж.,… Крстић М., Бобинац М. et al. (1987): Резултати истраживања најповољнијих метода прореда букових шума преко научно-производних огледа на подручју Шумских секција Бољевац и Бор у 1986. години. Посебно издање, стр. 1‒197, Београд.
 3. Стојановић Љ., Милин Ж.,… Крстић М., Бобинац М. et al. (1988): Избор најповољнијег начина прореда у природним шумама букве, храста и културама бора, преко научно-производних огледа на подручју Бора, Бољевца, Зајечара и Књажевца. Посебно издање, 1‒360, Београд.
 4. Стојановић Љ., Јовић Н., Јовановић Б., Крстић М., Бобинац М. (1988/89): Истраживања у циљу утврђивања критеријума за одређивање степена деградираности састојина и станишта на којима треба спроводити радикалне мере реконструкције са заменом врсте дрвећа. Студија у оквиру НИ пројекта СИЗ-а шумарства СР Србије, 1986‒1988, стр. 1‒255, Београд.
 5. Стојановић Љ., Јовановић Б., Јовић Н., Крстић М., Бобинац М. (1986/89): Истраживање оптималних метода мелиорације изданачких и деградираних шума зависно од степена деградираности састојине и земљишта и потребе превођења изданачких шума у виши узгојни облик. Студија ‒ елаборат о НИ раду за период 1986‒-1989. год. у оквиру НИ пројекта СИЗ-а шумарства Србије, Београд, стр. 1‒186.
 6. Алексић, П., Крстић, М. (1996): Дефинисање важнијих термина и мера (захвата) у области гајења шума. Поглавље у публикацији: Привремене норме радова у области гајења и заштите шума. ЈП Србијшуме, Београд, стр. 75‒96.
 7. *** (2013): Обнављање храстових шума ‒ обнављање шума сладуна и цера. Округли сто и семинар, 25. октобар, Београд. Организатори: Удружење шумарских инжењера и техничара Србије, ЈП Србијашуме; суорганизатор: Институт за Шумарство, Београд. Зборник радова, стр. 1‒163. Група аутора, главни уредник: др Љубивоје Стојановић.

Помоћни наставни материјал

 1. Објављени референтни научни радови и стручни текстови у часописима, у зборницима радова са научних скупова, или у посебним публикацијама, у којима је обрађивана тематика уже научне области Гајења шума.
 2. Мултимедијални садржаји који се, у виду видео‑бим презентација, користе за предавања и вежбе из предмета уже научне области Гајење шума.