+

Projekti katedre

Rukovođenje naučnoistraživačkim projektima  

 1. Naučnoistraživački projekat „Istraživanje načina i mogućnosti obnavljanja hrasta kitnjaka u Srbiji”, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ‒ Uprava za šume (2014‒2016). Rukovodilac projekta: dr Milun Krstić.
 1. Naučnoistraživački projekat „Definisanje mera za biološku kontrolu širenja pajasena i revitalizaciju ugroženih sastojina na području NP Fruška gora (Ailantus altissima /Mill./ Swingle)”, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije ‒ Uprava za šume (2015‒2016). Rukovodilac projekta: dr Martin Bobinac.
 1. Naučnoistraživački projekat „Istraživanje efekata proreda u sastojinama poljskog jasena na području specijalnog rezervata prirode ‘Gornje Podunavlje’”, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, (2013‒2014). Rukovodilac projekta: dr Martin Bobinac.
 1. Naučnoistraživački projekat „Sastojinsko stanje i dinamika prirodnog podmlađivanja u prašumama bukve u Srbiji”, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije ‒ Uprava za šume (2012‒2013). Rukovodilac projekta: dr Milun Krstić.
 1. Naučnoistraživački projekat „Istraživanje racionalizacije i efekata proreda u higrofilnim lužnjakovim šumama”, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede ‒ Uprava za šume (2012‒2013). Rukovodilac projekta: dr Martin Bobinac.
 1. Naučnoistraživački projekat „Obnavljanje bukovih šuma u uslovima otežanim za obnavljanje”, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije ‒ Uprava za šume (2010‒2011). Rukovodilac projekta: dr Milun Krstić.
 1. Naučnoistraživački projekat „Monitoring strukture i rasta lužnjakovih sastojina na trajnim oglednim površinama u Slavoniji i Sremu”. Međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine R. Srbije, 2009‒2010. Rukovodilac projekta: dr Martin Bobinac.
 1. Naučnoistraživački projekat: „Multi-functional management of coppice forests”. Projekat: SEE-ERA.NET, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine R. Srbije, (2007‒2008). Rukovodilac projekta: dr Martin Bobinac.
 1. Naučnoistraživački projekat BTN. 361004 „Unapređenje proizvodnje drvnih sortimenata u izdanačkim hrastovim šumama”. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (2005‒2007). Rukovodilac projekta: dr Milun Krstić.
 1. Naučnoistraživački projekat: „Ekologija i tehnika prirodne obnove lužnjakovih sastojina u kontekstu njihovog očuvanja i prirodi bliskog gazdovanja”. Međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Crne Gore i Republike Slovenije, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine R. Srbije, (2005‒2006). Rukovodilac projekta: dr Martin Bobinac.
 1. Naučnoistraživački projekat: BTN. 6.1.0.7232 A „Proizvodnja drveta u izdanačkim bukovim šumama za zadovoljavanje narastajućih potreba tržišta”. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (2002‒2004). Rukovodilac projekta: dr Milun Krstić.

 

Saradnici na međunarodnim projektima

 1. COST Action FP1403 „Non-native tree species for European forests – experiences, risks and opportunities” (NNEXT), FPS, (2014‒2018). Član radne grupe dr Martin Bobinac.
 1. COST Action FP1301 (2013‒2017) „Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests – an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice).” Project Coordinator prof. Gero Becker, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany. National Coordinator (za Srbiju): dr Milun Krstić.
 1. COST Action FP1103 „Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable management (FRAXBACK)”, FPS, 2011‒2016. Član radne grupe grupe dr Martin Bobinac.
 1. UN FAO „GCP/YUG/003/FIN – Forest Sector Development in Serbia”. Član radne grupe 2 – (Privredne funkcije šuma) i radne grupe 5 (Obrazovanje u Srbiji) za izradu Nacionalnog akcionog programa – NŠAP (2012-2013). FAO Coordination Office, Belgrade. Saradnik na projektu: dr Milun Krstić.
 1. Eurapaean Project „Development of agri-food research in the Western Balkan Countries”. Project BAFN (Balkan Agri-Food Network) survey (2007‒2008). Inostrani saradnik u svojstvu ekspert in Serbia: dr Milun Krstić.
 1. Projekat „Biotehničke mjere zaštite i obnove šuma u Republici Srpskoj”. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, BIH (2008). Rukovodilac projekta: dr sc. Zoran Govedar. Inostrani istraživač na projektu: dr Milun Krstić.
 1. Projekat „Biotehničke mjere u zaštiti i obnovi šuma od požara”. Šumarski fakultet u Zagrebu (2006‒2010). Broj projekta: 068-0352827-0527, Rukovodilac projekta: dr sc. Željko Španjol. Inostrani saradnik na projektu: dr Martin Bobinac.