+

Publikacije

Sa razvojem šumarske nauke i struke povećavala se potreba za izdavanjem odgovarajućih udžbenika i ostale potrebne nastavne literature, tako da su iz oblasti Gajenja šuma u određenom periodu objavljivani udžbenici, skripta, autorizovana predavanja, praktikumi, zadaci za vežbe, nastavnika i saradnika sa Šumarskog fakulteta iz Beograda.

U priloženom pregledu prikazani su osnovni podaci o naslovu, autorima, vrsti nastavne literature (u skladu sa Pravilnikom o udžbenicima Šumarskog fakulteta), godini i mestu izdavanja.

Predmetni udžbenici

 1. O proredama (1929): Josip Balen, Zagreb, str. 1‒222.
 2. Tehnika obnove i gajenje šuma (1950): Toma Bunuševac, Šumarski fakultet, Beograd, str. 1‒328.
 3. Gajenje šuma I (1951): Toma Bunuševac, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒419.
 4. Gajenje šuma – metodi prirodnog obnavljanja i negovanja šuma (1980): Stevan Jovanović, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒324 (reprint 1988).
 5. Gajenje šuma III ‒ obnavljanje i nega šuma glavnih vrsta drveća (2000): Ljubivoje Stojanović i Milun Krstić, Finegraf, Beograd, str. 1‒250.
 6. Gajenje šuma – konverzija, melioracija i veštačko obnavljanje (2006): Milun Krstić, Planeta print, Beograd, str. 1‒375.
 7. Gajenje šuma – metodi prirodnog obnavljanja i negovanja šuma (2008): Ljubivoje Stojanović i Milun Krstić, Planeta print, Beograd, str. 1‒365.
 8. Gajenje šuma posebne namjene (2016.): Zoran Govedar i Milun Krstić, Banjaluka.
 9. Meteorologija (1975, reprint više puta, poslednji 1985): Marko Milosavljević, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒280.
 10. Klimatologija (1968, reprint više puta, poslednji 1985): Marko Milosavljević, Naučna knjiga, Beograd, str.1‒261.
 11. Šumarska ekoklimatologija ‒ mikroklima šumskih staništa (1978): Borislav Kolić, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒300.
 12. Šumarska ekoklimatologija sa osnovama fizike atmosfere (1988): Borislav Kolić, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒397.
 13. Šumarska ekoklimatologija (1995): Petar Gburčik, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski Fakultet, Beograd str. 1‒397.
 14. Šumarska ekoklimatologija (2005, reprint 2014): Miroslava Unkašević, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 1‒231.

Ostala nastavna literatura

Autorizovana skripta

 1. Gajenje šuma – metodi prirodnog obnavljanja i negovanja šuma (1966): Toma Bunuševac i Stevan Jovanović, Šumarski fakultet, Beograd.
 2. Šumarstvo u pejzažnoj arhitekturi (1985): Ljubivoje Stojanović, Toma Bunuševac i Stevan Jovanović, Šumarski fakultet, Beograd, str. 1‒299.
 3. Veštačko čišćenje stabala od grana kao mera nege (1974): Stevan Jovanović, dopunska predavanja iz Gajenja šuma, Šumarski fakultet, Beograd.
 4. Kombinovani metodi osnovnih oblika prirodnog obnavljanja šuma (1975): Stevan Jovanović, dopunska predavanja iz Gajenja šuma, Šumarski fakultet, Beograd.
 5. Melioracija degradiranih šuma (2002): Milun Krstić, autorizovana predavanja (skripta), Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒121.
 6. Gajenje šuma posebne namene (2008): Milun Krstić, skripta (autorizovana predavanja), Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒141.
 7. Modelovanje i GIS u Gajenju šuma (2009/10): Milun Krstić, skripta (autorizovana predavanja), Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒180.
 8. Gajenje šumskih kultura posebne namene (2014): Milun Krstić, dopunska autorizovana predavanja iz predmeta Gajenje šuma posebne namene, Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒25.
 9. Klima šumskih i urbanih područja Srbije (2015): Violeta Babić i Milun Krstić, autorizovana predavanja (skripta), Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒46.

Praktikumi

 1. Praktikum za vežbe iz Gajenja šuma (1992): Milun Krstić, Šumarski fakultet, Beograd, str. sa prilozima 95 (reprint 1995).
 2. Gajenje šuma 2 – Praktikum (2016): Milun Krstić i Branko Kanjevac, Šumarski fakultet, Beograd.

Zadaci za vežbe

 1. Zadaci za vežbe iz Gajenja šuma, Šumarski fakultet, Beograd. Izrađeni zadaci su umnožavani na Šumarskom fakultetu i deljeni studentima na časovima vežbi:

– Milun Krstić (1985), Zadaci za vežbe iz Gajenje šuma 1 sa odgovarajućim uputstvima: Izrada plana gajenja šuma; zadaci 1-2 o sečama nege (proredama);

– Martin Bobinac (20..) da dopuni koje je zadatke uveo.

– Milun Krstić (2001) Zadaci za vežbe iz Šumarskih melioracija i Gajenje šuma 2 ‒ zadaci 1‒12 sa odgovarajućim uputstvima.

 1. Zbirka zadataka iz klimatologije i primenjene meteorologije (2002): Miroslava Unkašević, Dragana Vujović, Ivana Tošić, Savezni hidrometeorološki zavod, Beograd str. 1‒238.

Naučne i stručne publikacije

a) Monografije

 1. Stojanović LJ., Krstić M. (1992): Razvoj gajenja šuma. Poglavlje u monografiji „Šumarstvo i prerada drveta kroz vekove”, SIT Srbije, Beograd, str. 40‒47.
 2. Unkašević M. (1994): Klima Beograda, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒121.
 3. Krstić, M. (2003): Kitnjakove šume Đerdapskog područja – stanje i uzgojne mere. Monografija, Akademska misao, Beograd, str. 1‒136.
 4. Krstić, M., Stojanović, LJ. (2005): Melioracija degradiranih bukovih šuma. Monografija «Bukva (Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.) u Srbiji», str. 258‒273. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 5. Stojanović, LJ., Krstić, M. (2005): Gajenje bukovih šuma. Monografija «Bukva (Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.) u Srbiji», str. 229‒257. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 6. Krstić, M. i saradnici u određenim poglavljima (2005): Izdanačke bukove šume severoistočne Srbije. Monografija, 206 str., Šumarski fakultet ‒ Beograd, Institut za šumarstvo – Beograd.
 7. Krstić, M. (2007): Klimatske karakteristike pojasa kitnjakovih šuma u Srbiji. Poglavlje u monografiji: Hrast kitnjak u Srbiji, str. 69‒78. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Planeta print, Beograd.
 8. Krstić, M., Stojanović, LJ. (2007): Gajenje šuma hrasta kitnjaka. Poglavlje u monografiji: Hrast kitnjak u Srbiji, str. 209‒292. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Planeta print, Beograd.
 9. Bobinac M. (2008): Obnavljanje šuma u vreme Petrovaradinske imovne opštine i šumsko-poljsko gazdovanje. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema”. Javno preduzeće „Vojvodinašume” ‒ Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Ur. Z. Tomović, 119‒126.
 10. Bobinac M. (2008): Savremeni pristup obnovi šuma tvrdih lišćara na području Ravnog Srema. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema”. Javno preduzeće „Vojvodinašume” ‒ Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Ur. Z. Tomović, 127‒136.
 11. Bobinac M. (2008): Nega šuma tvrdih lišćara na području Ravnog Srema. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema“. Javno preduzeće „Vojvodinašume” ‒ Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Ur. Z. Tomović , 137‒146.
 12. Bobinac M. (2011): Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma Ravnog Srema (Istaknuta monografija nacionalnog značaja). Hrvatski šumarski institut, Institut za Šumarstvo Beograd, Zagreb: 1‒294.

b) Posebna izdanja

 1. Milin Ž., Stojanović LJ.,… Krstić M., Bobinac M. et al. (1986): Rezultati istraživanja najpovoljnijeg načina nege bukovih šuma putem seča proreda preko naučno-proizvodnih ogleda na području Šumskih sekcija Boljevac i Bor u 1985. godini. Posebno izdanje, str. 1‒187, Beograd.
 2. Stojanović LJ., Milin Ž.,… Krstić M., Bobinac M. et al. (1987): Rezultati istraživanja najpovoljnijih metoda proreda bukovih šuma preko naučno-proizvodnih ogleda na području Šumskih sekcija Boljevac i Bor u 1986. godini. Posebno izdanje, str. 1‒197, Beograd.
 3. Stojanović LJ., Milin Ž.,… Krstić M., Bobinac M. et al. (1988): Izbor najpovoljnijeg načina proreda u prirodnim šumama bukve, hrasta i kulturama bora, preko naučno-proizvodnih ogleda na području Bora, Boljevca, Zaječara i Knjaževca. Posebno izdanje, 1‒360, Beograd.
 4. Stojanović LJ., Jović N., Jovanović B., Krstić M., Bobinac M. (1988/89): Istraživanja u cilju utvrđivanja kriterijuma za određivanje stepena degradiranosti sastojina i staništa na kojima treba sprovoditi radikalne mere rekonstrukcije sa zamenom vrste drveća. Studija u okviru NI projekta SIZ-a šumarstva SR Srbije, 1986‒1988, str. 1‒255, Beograd.
 5. Stojanović LJ., Jovanović B., Jović N., Krstić M., Bobinac M. (1986/89): Istraživanje optimalnih metoda melioracije izdanačkih i degradiranih šuma zavisno od stepena degradiranosti sastojine i zemljišta i potrebe prevođenja izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik. Studija ‒ elaborat o NI radu za period 1986‒-1989. god. u okviru NI projekta SIZ-a šumarstva Srbije, Beograd, str. 1‒186.
 6. Aleksić, P., Krstić, M. (1996): Definisanje važnijih termina i mera (zahvata) u oblasti gajenja šuma. Poglavlje u publikaciji: Privremene norme radova u oblasti gajenja i zaštite šuma. JP Srbijšume, Beograd, str. 75‒96.
 7. *** (2013): Obnavljanje hrastovih šuma ‒ obnavljanje šuma sladuna i cera. Okrugli sto i seminar, 25. oktobar, Beograd. Organizatori: Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, JP Srbijašume; suorganizator: Institut za Šumarstvo, Beograd. Zbornik radova, str. 1‒163. Grupa autora, glavni urednik: dr Ljubivoje Stojanović.

Pomoćni nastavni materijal

 1. Objavljeni referentni naučni radovi i stručni tekstovi u časopisima, u zbornicima radova sa naučnih skupova, ili u posebnim publikacijama, u kojima je obrađivana tematika uže naučne oblasti Gajenja šuma.
 2. Multimedijalni sadržaji koji se, u vidu video‑bim prezentacija, koriste za predavanja i vežbe iz predmeta uže naučne oblasti Gajenje šuma.