+

Publikacije

UDŽBENICI I POMOĆNI UDŽBENICI: 

 1. Danilović M. (2016): Korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 237. str.
 2. Čomić R. (1997): Ergonomija u šumarstvu, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu Beograd, 306. str.
 3. Aćimovski R. (1996): Šumska transportna sredstva, knjiga I – Šumski putevi, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 263. str.
 4. Zlatanović M. (1994): OSNOVI SAOBRAĆAJNICA, Univerzitet u Nišu, Građevinski fakultet, 159. str.
 5. Nikolić S. (1993): Iskorišćavanje šuma, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 263. str.
 6. Nikolić S. (1990): Mehanizacija u šumarstvu, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 263. str.
 7. Popović V. (1969): Iskorišćavanje šuma – drugi deo, Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke repubike Srbije, Beograd, 420. str.
 8. Nikolić S. (1967): Iskorišćavanje šuma – treći deo, Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke repubike Srbije, Beograd, 221. str.
 9. Popović V. (1965): Iskorišćavanje šuma – prvi deo, Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke repubike Srbije, Beograd, 470. str.
 10. Popović V. (1954): Iskorišćavanje šuma – knjiga prva, Narodna knjiga, Beograd, 458. str.

PRAKTIKUMI:

 1. Ćuprić N. (2014): Mehanizacija u šumarstvu – praktikum sa izvodima iz teorije i rešenim zadacima, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 162. str.
 2. Šelmić V., Gačić D. (2011): Lovstvo sa zaštitom lovne faune – praktikum, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 200. str.
 3. Bajić M., Danilović M. (2003): Iskorišćavanje šuma – praktikum, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 231. str.

ZBIRKE ZADATAKA:

 1. Zlatanović M., Matejević B. (2012): Tehnologija i organizacija građenja, Zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije, Univerzitet u Nišu, Građevinski fakultet, str.
 2. Stefanović B. (2005): Zbirka zadataka za šumska transportna sredstva, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 116. str.

ZNAČAJNI RADOVI