+

Публикације

УЏБЕНИЦИ И ПОМОЋНИ УЏБЕНИЦИ: 

 1. Даниловић М. (2016): Коришћење недрвних шумских производа, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд, 237. стр.
 2. Чомић Р. (1997): Ергономија у шумарству, Шумарски факултет Универзитета у Београду Београд, 306. стр.
 3. Аћимовски Р. (1996): Шумска транспортна средства, књига I – Шумски путеви, Универзитет у Београду, Београд, 263. стр.
 4. Златановић М. (1994): ОСНОВИ САОБРАЋАЈНИЦА, Универзитет у Нишу, Грађевински факултет, 159. стр.
 5. Николић С. (1993): Искоришћавање шума, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 263. стр.
 6. Николић С. (1990): Механизација у шумарству, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд, 263. стр.
 7. Поповић В. (1969): Искоришћавање шума – други део, Завод за издавање уџбеника социјалистичке репубике Србије, Београд, 420. стр.
 8. Николић С. (1967): Искоришћавање шума – трећи део, Завод за издавање уџбеника социјалистичке репубике Србије, Београд, 221. стр.
 9. Поповић В. (1965): Искоришћавање шума – први део, Завод за издавање уџбеника социјалистичке репубике Србије, Београд, 470. стр.
 10. Поповић В. (1954): Искоришћавање шума – књига прва, Народна књига, Београд, 458. стр.

ПРАКТИКУМИ:

 1. Ћупрић Н. (2014): Механизација у шумарству – практикум са изводима из теорије и решеним задацима, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд, 162. стр.
 2. Шелмић В., Гачић Д. (2011): Ловство са заштитом ловне фауне – практикум, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд, 200. стр.
 3. Бајић М., Даниловић М. (2003): Искоришћавање шума – практикум, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд, 231. стр.

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА:

 1. Златановић М., Матејевић Б. (2012): Tехнологија и организација грађења, Збирка решених задатака са изводима из теорије, Универзитет у Нишу, Грађевински факултет, стр.
 2. Стефановић Б. (2005): Збирка задатака за шумска транспортна средства, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Београд, 116. стр.

ЗНАЧАЈНИ РАДОВИ