+

Upustvo za kontrolu kvaliteta nameštaja

Kontrlom kvaliteta nameštaja obezbeđuje se potreban kvalitet nameštaja, tako da je ona od koristi kako korisnicima tako i proizvođačima nameštaja.

Ovim kratkim izlaganjem želi se ukazati na bitne tačke o toku i radu na kontroli kvaliteta nameštaja i dati upustva za praktično izvođenje kontrole.

Šta je kontrola kvaliteta nameštaja?

To je sistem za utvrđivanje (merenjem) objektivnog ili tehničkog kvaliteta pojedinačnih sastavnih delova proizvoda i kompletnih proizvoda.

Šta se konroliše ?

Kontrolišu se merljiva svojstva kao što su:

– materijal (puno drvo, materijali od drveta, metala, plastike, stakla i pomoćnog materijala.

– konstruktivni i funcionalni delovi.

– gotovi (kompletni) proizvodi, merljiva svojstva: funkcionalne mere, stabilnost, krutost, izdržljivost, kvaliteta površina i sl.

Koji su preduslovi za izvođenje kontrole kvalitet nameštaja?

– utvrđena svojstava koja se mogu kontrolisati

– utvrđeni postupci kontrolisanja navedenih svojstava

– utvrđeni načini kontrolisanja

– utvrđeni tehnički uslovi za svako kontrolisano svojstvo

Osnove za metodologiju kontrole kvaliteta nameštaja su standardi – tehnički uslovi

– SRPS D.E2 100 Nameštaj za sedenje

– SRPS D.E2 100/1 Nameštaj za sedenje izmene

– SRPS D.E2 101 Dečiji krevet sa visokim stranicama

– SRPS D.E2 103 Nameštaj za ležanje – kreveti

– SRPS D.E2 103/1 Nameštaj za ležanje – kreveti izmena

– SRPS D.E2 104 Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu – stolovi

– SRPS D.E2 104/1 Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu – stolovi izmena

– SRPS D.E2 105 Nameštaj za odlaganje

– SRPS D.E2 105/1 Nameštaj za odlaganje izmena

– SRPS D.E4 021 Školski nameštaj stolovi – za decu predškolskog uzrasta

– SRPS D.E4 022 Školski nameštaj stolice – za decu predškolskog uzrasta

– SRPS D.E4 201 Školski nameštaj stolice – stolovi i stolice za školske ustanove

Ko obavlja kontrolu kvaliteta nameštaja ?

U principu kontrola kvaliteta nameštaja može se obavljati u:

– vlastitoj laboratoriji proizvođača

– neutaralnim akreditovanim Zavodima

U Srbiji kontrola kvaliteta nameštaja obavlja se u Zavodu za kontrolu kvaliteta nameštaja na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Označavanje izvršene kontrole kvaliteta nameštaja

Sadržaj na oznaci kvaliteta nameštaja daje Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja i ona je usaglašena sa IZVEŠTAJEM O KONTROLISANJU.