+

Делатност и циљеви

  • Контрола квалитета намештаја и одређивање усаглашености квалитета обавља се према српским (SRPS) и европским (ЕN) стандардима и према посебним захтевима. Преко 90% акредитованих контролних метода Завода је са применом ЕN стандарда;
  • Унапређење производа финалне индустрије намештаја и делова за намештај;
  • Сарадња са произвођачима намештаја у фази развоја производа и контроли квалитета у процесу производње;
  • Међулабораторијска сарадњa из области контроле квалитета намештаја;
  • Континуирано учешће Завода у усвајању, изради и измени ЕN стандарда са домаћим и страним институцијама;
  • Примена научноистраживачког рада на унапређењу начина контролисања намештаја, делова намештаја и ЕN стандарда;
  • Сарадња са удружењима потрошача;
  • Континуирана едукација.