+

Упуство за контролу квалитета намештаја

Контрлом квалитета намештаја обезбеђује се потребан квалитет намештаја, тако да је она од користи како корисницима тако и произвођачима намештаја.

Овим кратким излагањем жели се указати на битне тачке о току и раду на контроли квалитета намештаја и дати упуства за практично извођење контроле.

Шта је контрола квалитета намештаја?

То је систем за утврђивање (мерењем) објективног или техничког квалитета појединачних саставних делова производа и комплетних производа.

Шта се конролише ?

Контролишу се мерљива својства као што су:

– материјал (пуно дрво, материјали од дрвета, метала, пластике, стакла и помоћног материјала.

– конструктивни и фунционални делови.

– готови (комплетни) производи, мерљива својства: функционалне мере, стабилност, крутост, издржљивост, квалитета површина и сл.

Који су предуслови за извођење контроле квалитет намештаја?

– утврђена својстава која се могу контролисати

– утврђени поступци контролисања наведених својстава

– утврђени начини контролисања

– утврђени технички услови за свако контролисано својство

Основе за методологију контроле квалитета намештаја су стандарди – технички услови

– SRPS D.E2 100 Намештај за седење

– SRPS D.E2 100/1 Намештај за седење измене

– SRPS D.E2 101 Дечији кревет са високим страницама

– SRPS D.E2 103 Намештај за лежање – кревети

– SRPS D.E2 103/1 Намештај за лежање – кревети измена

– SRPS D.E2 104 Намештај за употребу при раду и јелу – столови

– SRPS D.E2 104/1 Намештај за употребу при раду и јелу – столови измена

– SRPS D.E2 105 Намештај за одлагање

– SRPS D.E2 105/1 Намештај за одлагање измена

– SRPS D.E4 021 Школски намештај столови – за децу предшколског узраста

– SRPS D.E4 022 Школски намештај столице – за децу предшколског узраста

– SRPS D.E4 201 Школски намештај столице – столови и столице за школске установе

Ко обавља контролу квалитета намештаја ?

У принципу контрола квалитета намештаја може се обављати у:

– властитој лабораторији произвођача

– неутаралним акредитованим Заводима

У Србији контрола квалитета намештаја обавља се у Заводу за контролу квалитета намештаја на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Означавање извршене контроле квалитета намештаја

Садржај на ознаци квалитета намештаја даје Завод за контролу квалитета намештаја и она је усаглашена са ИЗВЕШТАЈЕМ О КОНТРОЛИСАЊУ.