+

Hidrološki i psamološki efekti protiverozionih radova

Šifra predmeta: DM4.0111D
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa uticajem protiverozionih radova na režim oticanja vode sa sliva, režim produkcije i pronosa nanosa i ostalim povoljnim ekološkim efektima

Osposobljenost studenata da analiziraju hidrološke i psamološke efekte protiverozionih radova, i na osnovu toga kreiraju optimalna rešenja protiverozione zaštite, sa definisanim proporcijama učešća tehničkih, biotehničkih i bioloških radova, u skladu sa opštim principima zaštite životne sredine.

Uticaj protiverozionih radova na proces oticaja, pre svega, mogućnost pojave bujičnih poplavnih talasa. Uticaj protiverozionih radova na intenzitet erozije zemljišta, primarnu produkciju nanosa, kretanje po padinama, transportne i sedimentacione procese u koritima bujičnih tokova. Analiza efekata bioloških i biotehničkih radova: pošumljavanje; zatravljivanje; konturna obrada; retencioni voćnjaci; podizanje dugogodišnjih poljoprivrednih zasada; terasiranje; konturni zidići; ilofilterski pojasevi; pleteri; protiverozioni šumski pojasevi. Analiza efekata tehničkih radova: pregrade, pragovi, brane, nasipi, obaloutvrde, regulacije.  

Rešavanje praktičnih problema u primeni protiverozionih radova, mogućnost primene, očekivani hidrološki i psamološki efekti (eksperimentalne površine i slivovi; studije slučaja).