+

Ocena rizika i nesigurnosti u zaštiti prirodnih resursa

Šifra predmeta: DM40121G
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Položeni ispit iz predmeta Integrisano upravljanje zemljišnim i vodnim resursima

Kroz ovaj predmet studenti se obučavaju u donošenju racionalnih odluka u vezi izgradnje određenih objekata ¤sistema na zaštiti prirodnih resursa, gde se mora uzeti u obzir i ocena investicija u uslovima rizika i nesigurnosti (neizvesnosti).

Stečena znanja iz oblasti ocene rizika i nesigurnosti omogući će značajne informacije – do koje granice investicije u zaštitu zemljišnih i vodnih resursa mogu trpeti promene određenih parametara u negativnom smislu, a da budu efektivne.

Kod usvajanja projekata i donošenja plana o investicionim ulaganjima, gde se
koriste dinamičke metode ocene dugoročnih efekata, polazi se od pretpostavke da su budući poslovi i proizvodni rezultati poznati sa sigurnošću. Činjenica je da se u praksi često pojavljuju nepredviđeni događaji u vremenu između početka projektovanja i početka rada projektovanog sistema.
Tako su moguća brojna odstupanja između projektovanih i eksploatacionih elemenata nekog
agrošumarskog vodoprivrednog sistema, odnosno mogući su rizici. Nastava će obuhvatiti sledeća poglavlja: Rizik u širem kontekstu, Generalne situacije za ocenu rizika, Percepcija rizika, Karakteristike rizika, Procena rizika, Učešće javnosti, Uloga političke kulture, Strategija upravljanja rizicima, Metode ocene rizika.
Za procenu, odnosno merenje rizika studenti će se obučavati za rad sa metodama praga rentabilnosti, senzitivne analize ili analize osetljivosti kao i sa metodom agregatnog modela. Time će se dobiti značajne informacije – do koje granice investicije u zaštitu zemljišnih i vodnih resursa mogu trpeti promene određenih parametara u negativnom smislu, a da budu efektivne.