+

Миодраг Златић

Професор у пензији
Телефон: +381 (11) 3053 905
Е-маил: miodrag.zlatic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 6
Консултације: уторак, четвртак: 11.00–13.00 часова

Рођен 21. 10. 1953. године у Београду. Грађевинску техничку школу завршио у Београду 1972. На Шумарском факултету на Одсеку за ерозију и мелиорације дипломирао 9. 9. 1977. За асистента‑приправника на Економици уређења сливова изабран 1979. Магистарски рад Проучавање утицаја социо‑демографских појава на стање ерозије на подручју СО Владичин Хан одбранио 27. 4. 1983. За асистента изабран 7. 11. 1983. Докторску дисертацију: Вредновање противерозионих радова са аспекта техничке и економске оправданости на угроженом подручју града Београда одбранио 19. 7.1994. За доцента изабран 16. 7. 1995. За ванредног професора изабран 16. 7. 2000. Увео у садржај вежбања и предавања теоријско-практични аспект одрживог управљања земљишним ресурсима. За редовног професора изабран је 2005. године. Био ментор у 18 мастер радова и 3 одбрањена доктората, као и 4 докторске дисертације које су у току. Учесник 50 пројеката и студија научноистраживачког и стручног карактера. Одржао два предавања по позиву на Шумарском факултету у Фрајбургу, 2003. Био је члан комисије у Фрајбургу за оцену Ph.D тезе 2004. У Вагенингену 2000. године изабран за координатора WOCAT за Србију. Организовао састанак Управног одбора WOCAT (Београд, 2006). Успоставио сардњу са чешким Универзитетом за технологију из Брна (мастер студије). Председник организационог комитета неколико међународних конференција. Остварио сарадњу са: Универзитетом за међународне студије у Јанглингу, Институтом за конзервацију земљишта и вода у Јанглингу, Институтом за истраживање ерозије и наноса у Пекингу. Учествовао у организацији и извођењу два међународна Mobility programme within EU TEMPUS; Mobility programme within EU FORNET, 2002. Члан организација: Друштво шумарских инжењера и техничара Србије; НВО „Центар за екологију и одрживи развој”; ISCO Board of directors; od 2005. do 2010. Председник World Association of Soil and Water Conservation, сада члан Већа исте.

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта

Одабрани научни радови

  • Zlatic, M.D., Vukelic, G.N. (2002): Economic and social revival of a degraded region in Serbia – The result of a cooperative venture. Mountain Research and Development, 22(1), 26-28. M23.
  • Dragicevic, S., Stojanovic, Z, Manic, E., Roksandic, M., Stepic, M., Zivkovic, N., Zlatic, M., Kostadinov, S. (2013): Bank erosion and the economic consequences in the lower part of the Koluбara river бasin, Serbia; Environmental Engineering and Management Journal, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania, M23.
  • Kostadinov, S., Zlatić, M., Dragićević, S., Novković I., Košanin, O., Borisavljević, A., Lakićević, M., Mlađan, D. (2014): Antropogenic Influence on Erosion Intensity Changes in Rasina River Watershed Area upstream from “Ćelije” Water Reservoir-Central Serбia, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 23 –No.1a – 2014. pp 254-263, ISSN: 1018-4619. M23.
  • Lakicevic, M., Srdjevic, Z., Srdjevic, B., Zlatic, M. (2013): Decision making in urban forestry by using approval voting and multicriteria approval method (case study: Zvezdarska forest, Belgrade, Serbia). Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier, 13(1-2), published online http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.11.001.М21.
  • Zlatic, M., Kostadinov, S. and Djereg N. (2000): The Natural and Economic Effects of Soil Management for Sustainability Model and its Improvements in the Topciderska River Watershed in Rakovica Community; International Congress – ITERPRAEVENT 2000: “Changes within the Natural and Cultural Habitat and its Consequences, Tagespublikation Band 2, pp 169-178.
  • Zlatic, M. (2001): Public Participation of Sustainable Land Resources Management in Hilly Mountainous Area of Gorge Grdelicka Klisura; “Mountains of the World – Community Development Between Subsidy, Subsidarity and Sustainability”, International Symposium in Preparation for the International Year of Mountains (IYM 2002), Proceedings on CD Rom, Interlaken, Switzerland.
  • Zlatic, M. (2002): Adaptation of the production to Sustainable Soil Management and its Natural and Economic Efficiency in Topciderska River Watershed in Rakovica and Vozdovac Community; 12 th International Soil Conservation Organization Conference, Soil and Water Conservation Regional Policies and Action, Volume I, Beijing, pp 384-390.
  • Zlatic, M. (2002): Socio-Economic Aspects of Degradation and Soil Management for Sustainability in Mountainous Regions; Key note paper: International Year of Mountains Conference: “Natural and Socio-Economic Effects of Erosion Control in Mountainous Regons, Proceedings, pp 497-516, Belgrade/Vrujci Spa.
  • Todić D., Zlatić M., (2013): Zaštita zemljišta u pravu Evropske unije i Republike Srbije, Evropsko zakonodavstvo, br. 43-44/2013, UDK: 349.415:061.1 (497.11), Biblid 1451-3188, 12 (2013), God. XII, br. 43-44. Beograd. 263-275. M51.
  • Zlatić, M. (2014): Održivo upravljanje zemljišnim prostorom i prevencija bujičnih poplava, ELEMENTARNE NEPOGODE I VANREDNE SITUACIJE, Institut za uporedno pravo –Beograd i Kriminalističko policijska akademija, 163-173. M51.