+

Metrika predela

Šifra predmeta: DM3.0121Ž
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: završene adekvatne master studije

Osnovni cilj predmeta je da studente upozna sa savremenom interpretacijom strukture predela kao i njenom primenom u planiranju prostornog razvoja, zaštiti životne sredine i zaštiti prirode.

Student je osposobljen za: interpretaciju strukture predela kroz kvantifikaciju strukture na različitim prostornim i organizacionim nivoima; istraživački rad sa različitim izvorima geoprostornih podataka; prostorne i geostatističke analize u GIS softverskom okruženju, kao i pisanje naučnih radova (studije pojedinačnih slučajeva).

Osnovna struktura programa predmeta prati teorijski diskurs primene predeono-ekoloških principa u planiranju, zaštiti i upravljanju predela. Istraživanje i interpretacija strukture predela na različitim nivoima (nivoi predeonog elementa, klase predeonih elemenata i integralnog predela), odnosno metrički izraz strukture kroz kompoziciju i konfiguraciju, podrazumeva upoznavanje sa parametrima metrike koji se vezuju za različite kategorije podataka i različite razmere. Programom se predviđa upoznavanje i savladavanje softverskih paketa koji su razvijani za potrebe analize strukture predela (Fragstats, Patch Analyst, V-Late, PolyFrag), kao i formiranje i korišćenje baza podataka koje su artikulisane za različite nivoe prostorne analize i postavljeni cilj istraživanja.