+

Невена Васиљевић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 924
Е-маил: nevena.vasiljevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 3 (ново крило)
Консултације: среда, 13‒14

Невена Васиљевић (1965) је звање инжењера шумарства за пејзажну архитектуру (1991), магистра наука (2005) и доктора наука (2012) стекла на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету. Завршила је специјалистичке студије Рестаурација архитектонског и урбаног наслеђа на Академији Истрополитана у Братислави ‒ Република Словачка (1993). Доцент је на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету. Води мастер студио Планирање предела на мастер академским студијама на Просторном планирању – Географском факултету Универзитета у Београду. Предавач је по позиву на мастер академским студијама на Архитектонском факултету Универзитета у Београду – Интегрални урбанизам. Планирање и пројектовање у пејзажној архитектури је област у оквиру које се бави теоријом планирања предела, проценом карактера предела, визуелном проценом предела, као и заштитом и управљањем културних предела. Учестовала је у међународном пројекту развоја програма мастер студија Планирање и управљање пределима ‒ TEMPUS Joint European project ‒ LENNE ‒ Landscape Education for a New Neighbourhood of Europe, као и у пројектима билатералне сарадње са Одсеком за крајинску архитектуру Биотехничког факултета Универзитета у Љубљани. У својој каријери Невена Васиљевић је спојила рад у пракси са подучавањем, научним радом и писањем. Стекла је богато практично искуство у раду у приватном и јавном сектору. Била је члан радних тимова на изради просторних планова општина (Београд, Кладово, Подгорица, итд.) и просторних планова подручја посебне намене (национални паркови Дурмитор, Ђердап, Фрушка гора, Голија … и културни предео Сремски Карловци). Њен истраживачки рад је публикован у многобројним чланцима и радовима објављеним на домаћим и међународним конференцијама. Коаутор је публикација: Типологија предела Београда за потребе примене Европске конвенције о пределима (2008) и Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији (2010). Учесник је многих округлих столова и радионица. Члан је Удружења пејзажних архитеката Србије, Националног савета за ратификацију, потписивање и примену Европске конвенције о пределима и лиценцирани је просторни планер Инжењерске коморе Републике Србије.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Теорија планирања предела; карактеризација предела; визуелна процена предела; планирање и заштита предела; употреба нових технологија у планирању предела.

Одабрани научни радови

  • Васиљевић Н., 2012. Планирање предела као инструмент просторног развоја Србије. Докторска дисертација. Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
  • Васиљевић, Н. 2005. Функције неких манастирских шума у Националном парку Фрушка гора, Магистарска теза. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд.
  • Vasiljević, N., Ristić, R., Medarević, M.; Šljukić, B.; Radić, B. 2011. The implementation of the European landscape convention (ELC): the England forestry action plan as a model for the implementation in Serbia forestry sector, International Conference: First Serbian Forestry Congress, University of Belgrade Faculty of Forestry, pg. 668‒678 (ISSN978-86-7299-07).
  • Vasiljević N., Šljukić, B., Đorđević, D., Radić, B. 2012. Planiranje posle prostornog plana: primena Evropske konvencije o predelima na teritoriji gradske opštine Surčin, Zbornik radova Lokalna samouprava u planiranju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, str. 563- (ISBN 978-86-6283-006-7)(APPS).
  • Vasiljević N., Radić B. 2013. Planiranje predela posle Prostornog plana Republike Srbije 2020: karakterizacija predela na prostoru koridora gasovoda Južni tok. Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine , Knjiga 2, str. 89‒99 (ISBN 978-86-87857-00-1)(APPS).
  • Živković J., Vasiljević N, 2013. Predeo kao konceptualni okvir održive arhitekture i urbanog dizajna, Predeo igre, monografija, urednik Nikezić A., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013 (ISBN 978-86-7924-116-0).
  • Vasiljević N., Gavrilović S., Šljukić B. 2014 Landscape character of Mladenovac: value preservation by applying connectivity principle, Glasnik Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Br. 62, str. 91‒210 (ISSN 1450-7552) (eISSN 2334-9441).
  • Vasiljević N., Radić B., Gavrilovic, S. 2014. Landscape character metrics: a new methodological approach to landscape planning, The Third Romanian – Bulgarian- Hungarian- Serbian- Conference: Geographical research and Cross – Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero (Veliko Gradište), pg. 69‒70 (ISBN 978-86-7031-344-6).
  • Vasiljević N., Radić B., Đorđević, D., Šljukić, B. 2015. U susret klimatskim promenama: planiranje na predeonim osnovama, Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine (ISBN 978-86-6283-023-4)(APPS).
  • Vasiljević N., Radić B., Šljuikić B., Ristić R. 2016. Landscape planning and green infrastructure in Serbia: From national to Belgrade city planning, Proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning – Landscapes and Greenways of Resilience, Szent István University, Department of Landscape Planning and Regional Development, University of Massachusetts Amherst, Department of Landscape Architecture and Regional Planning, Budapest, 01 July, 2016, pp. 389‒397 (ISBN ISBN 978-963-269-549-5).