+

Teorijska i metodološka istraživanja u planiranju predela

Šifra predmeta: DM3.0121D
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene adekvatne master studije

Osnovni cilj predmeta je da studente upozna sa širom teorijskom osnovom kao i različitim modelima i metodama istraživanja koji su formirali savremenu konceptualizaciju planiranja predela.

Student je osposobljen za: čitanje i interpretaciju naučne literature, istraživački rad sa različitim izvorima, uočavanje problema i formiranje hipoteze, izbor odgovarajuće istraživačke planerske metode, kao i pisanje naučnih radova (interpretativnih i argumentativnih eseja).

Osnovna struktura programa predmeta prati pregled teorijskih diskursa i kritičke misli koji su formirali savremenu paradigmu pejzažne arhitekture i planiranja predela, stavljajući je u današnji kulturni, filozofski i politički kontekst. Programom se predviđa preispitivanje različitih gledišta na kojima se bazira nova paradigma planiranja predela kao i postavljanje vrednosnih sudova u transdisciplinarno postavljenom istraživačkom konceptu.