+

Biološka zaštita šuma

Šifra predmeta: DM1.2121A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.2. Zaštita šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta i diplomske akademske studije iz Gajenja šuma, biljna proizvodnja, zaštita i ekologija

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o biološkim merama borbe protiv štetnih šumskih insekata i parazitnih gljiva

Osposobljavanje studenata za primenu rezultata iz oblasti biološke zaštite šuma

Danas je u svetu u oblasti zaštite bilja trend biološka zaštita koja podrazumeva upotrebu korisnih organizama u borbi protiv štetnih. Studenti će se detaljno upoznati sa svim korisnim organizmima (superparazitima, antagonistima, predatorima, parazitoidima, bakterijama, virusima i sl. ) koji se mogu iskoristiti u biološkoj borbi. Pored upoznavanja bioloških agenasa (koji su danas već u upotrebi) upoznaće i sve potencijalne agense (vrste korisnih organizama) koji imaju perspektivu za biokontrolu protiv štetnih insekata ili fitopatogenih mikroorganizama u šumarstvu.