+

Чедомир Марковић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 881
Е-маил: cedomir.markovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 100
Консултације: среда, 08.30‒10.00 часова

Др Чедомир Марковић рођен је 8. 4. 1966. године у Алексинцу, где је завршио основну и средњу школу. Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за шумарство, уписао је 1985. године. Дипломирао је 1991. године са просечном оценом 9.4. Дипломски рад под називом „Штете од високе дивљачи у шумским културама на подручју Барање и мере заштите” одбранио је оценом 10. Последипломске студије на Шумарском факултету Универзитета у Београду (ужа научна област Заштита шума и украсних биљака) уписао је 1991. године. Магистрирао је 1995. године. Докторат под називом „Биологија храстовог поткорњака Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera, Scolytidae) у Србији и могућност његовог сузбијања” одбранио је на Шумарском факултету Универзитета у Београду 1999. године.

Одмах по завршетку студија др Чедомир Марковић је изабран за асистента‑приправника на Шумарском факултету у Београду на предмету Шумарска ентомологија. У звање асистента на истом предмету изабран је 1997. године, у звање доцента 2000. године, у звање ванредног професора 2005. године, а у звање редовног професора 2010. године.

Област истраживања

Шумарска ентомологија, заштита шума.

Одабрани научни радови

  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2003: Significance of parasitoids in the reduction of oak bark beetle Scolytus intricatus Ratzeburg (Coleoptera: Scolytidae) in Serbia. Journal of Applied Entomology 127 (1), 23 – 28.
  • Stojanović, A.; Marković, Č. 2004: Parasitoid complex of Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Phytoparasitica, 32(2), 132 – 140.
  • Stojanović, A.; Marković, Č., 2005: Parasitoid complex of Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Journal of Pest Science 78, 109-114.
  • Stojanović, A.; Marković, Č., 2007: The hymenopteran parasitoids of some elm bark beetles in Serbia. Phytoparasitica, 35 (3).
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2010: Differences in bark beetle (Ips typographus and Pityogenes chalcographus) abundance in a strict spruce reserve and surrounding spruce forests of Serbia. Phytoparasitica 38, 31-37.
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2011: Phloemophagous and xylophagous insects, their parasitoids, predators and inquilines in the branches of the most important oak species in Serbia. Biologia 66/3, 509—517.
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2012: Parasitoids of Phyllonorycter platani (Staudinger) (Lepidoptera,Gracillariidae) in Serbia. Journal of Plant Studies 1, 79 – 84.
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2012: Fauna of phloemo-xylophagous insects, their parasitoids and predators on Ulmus minor in Serbia. Biologia 67/3, 584—589.
  • Dobrosavljević, J.; Marković, Č.; Marjanović, M.; Milanović, S., 2020: Pedunculate Oak Leaf Miners’ Community: Urban vs. Rural Habitat. Forests, 11(12), 1300, 3390/f11121300
  • Marković, Č., Dobrosavljević, J., Vujičić, P., Cebeci, H.H., 2021: Impact of regeneration by shelterwood cutting on the pedunculate oak (Quercus robur) leaf mining insect community. Biologia, 10.2478/s11756-020-00631-7