+

Чедомир Марковић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 881
Е-маил: cedomir.markovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 100
Консултације: среда, 08.30‒10.00 часова

Др Чедомир Марковић рођен је 8. 4. 1966. године у Алексинцу, где је завршио основну и средњу школу. Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за шумарство, уписао је 1985. године. Дипломирао је 1991. године са просечном оценом 9.4. Дипломски рад под називом „Штете од високе дивљачи у шумским културама на подручју Барање и мере заштите” одбранио је оценом 10. Последипломске студије на Шумарском факултету Универзитета у Београду (ужа научна област Заштита шума и украсних биљака) уписао је 1991. године. Магистрирао је 1995. године. Докторат под називом „Биологија храстовог поткорњака Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera, Scolytidae) у Србији и могућност његовог сузбијања” одбранио је на Шумарском факултету Универзитета у Београду 1999. године.

Одмах по завршетку студија др Чедомир Марковић је изабран за асистента‑приправника на Шумарском факултету у Београду на предмету Шумарска ентомологија. У звање асистента на истом предмету изабран је 1997. године, у звање доцента 2000. године, у звање ванредног професора 2005. године, а у звање редовног професора 2010. године.

Област истраживања

Шумарска ентомологија, заштита шума.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2003: Significance of parasitoids in the reduction of oak bark beetle Scolytus intricatus Ratzeburg (Coleoptera: Scolytidae) in Serbia. Journal of Applied Entomology 127 (1), 23 – 28.
  • Stojanović, A.; Marković, Č. 2004: Parasitoid complex of Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Phytoparasitica, 32(2), 132 – 140.
  • Stojanović, A.; Marković, Č., 2005: Parasitoid complex of Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Journal of Pest Science 78, 109-114.
  • Stojanović, A.; Marković, Č., 2007: The hymenopteran parasitoids of some elm bark beetles in Serbia. Phytoparasitica, 35 (3).
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2010: Differences in bark beetle (Ips typographus and Pityogenes chalcographus) abundance in a strict spruce reserve and surrounding spruce forests of Serbia. Phytoparasitica 38, 31-37.
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2011: Phloemophagous and xylophagous insects, their parasitoids, predators and inquilines in the branches of the most important oak species in Serbia. Biologia 66/3, 509—517.
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2012: Parasitoids of Phyllonorycter platani (Staudinger) (Lepidoptera,Gracillariidae) in Serbia. Journal of Plant Studies 1, 79 – 84.
  • Marković, Č.; Stojanović, A., 2012: Fauna of phloemo-xylophagous insects, their parasitoids and predators on Ulmus minor in Serbia. Biologia 67/3, 584—589.
  • Dobrosavljević, J.; Marković, Č.; Marjanović, M.; Milanović, S., 2020: Pedunculate Oak Leaf Miners’ Community: Urban vs. Rural Habitat. Forests, 11(12), 1300, 3390/f11121300
  • Marković, Č., Dobrosavljević, J., Vujičić, P., Cebeci, H.H., 2021: Impact of regeneration by shelterwood cutting on the pedunculate oak (Quercus robur) leaf mining insect community. Biologia, 10.2478/s11756-020-00631-7