+

Fitofarmacija

Šifra predmeta: DM1.2111A
Studijski program: Šumarstvo - Šumarstvo - Podmodul 1.2. Zaštita šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta i diplomske studije iz Zaštite šuma i ukrasnih biljaka

Nastava iz predmeta fitofarmacije ima za cilj da studente upozna sa najznačajnijim hemijskim sredstvima (pesticidi) koja se koriste u zaštiti bilja u cilju uzbijanja fitopatogenih organizama, insekata, grinja, nematoda, glodara, puževa, korovskih biljaka i drugih bioloških agenasa.

Potpuna osposobljenost studenata da preporuče odgovarajuće pesticide za zaštitu biljaka. Obuka za upotrebu odgovarajuće aparature za primenu pesticida.

Štete od insekata, bolesti, kao i nekih drugih biotičkih agenasa su uobičajena pojava u šumskim ekosistemima. Nekada one imaju samo lokalni karakte, dok pojedinih godina mogu zahvatiti velika prostranstva i načiniti velike štete u vidu golobrsta, defolijacija pa i sušenja pojedinačnih ili grupa stabala. Poslednjih godina stvaraju se novi pesticidi koji predstavljaju sve bolja rešenja za suzbijanje štetnih biloških agenasa u određenim uslovima. Mada je u poslednje vreme učinjen veliki napor da se hemijske mere zamene biološkim ipak može se konstatovati da je himijska zaštita još uvek nezamenjiva. U  toku poslednjuh godina izuzetno je porastao interes za hemijske aspekte primene pesticida, tj. aspekte koji su bili u izvesnom stepenu, u samom početku razvoja ove naučne oblasti, zanemareni. Sve veća pažnja poklanja se krupnim ekološkim problemima u kojima pesticidi i štetni biloški agensi koji napadaju biljke, životinje pa i čoveka imaju određeni značaj. Nema sumnje da je značaj korišćena pesticida (pa samim tim i fitofarmacije) u poljoprivredi daleko veći nego u šumarstvu. Ipak i u šumarstvu, osobito u šumskim rasadnicima, bez korišćenja pesticida skoro je nemoguće proizvesti kvalitetan i zdrav sadni materijal. Pesticiti se, takođe, široko koriste u zaštiti maladih plantaža mekih lišćara i kultura četinara.