+

Gajenje šuma brdsko – planinskog područja

Šifra predmeta: DM1.7111A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.7.- Gajenje šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema uslova

Upoznavanje studenata sa specifičnostima, karakteristikama, uzgojniim potrebama, i sa primenom pojedinih metoda prirodne obnove i nege šuma brdsko-planisnkog područja. Strategijski pristup i metodi gajenja šuma u skladu sa prirodnim načelima.

Osposobljenost studenata za primenu metoda i načina prirodne obnove i nege šuma najznačajnijih i najzastupljenijih vrsta drveća na ovim prostorima, i za definisanja uzgojnih potreba i mera u skladu sa koncepcijom prirodi bliskog gajenja šuma.

Uporedni prikaz osnovnih principa i metoda prirodnog i veštačkog obnavljanja i nege šuma, i karakteristika odgovarajućih savremenih metoda prirodne obnove i nege. Teorijski pristup koncepcije prirodi bliskog gajenja šuma i primena u praksi. Naznačajniji faktori od kojih zavisi izbor načina obnavljanja i nege šuma – specifični uslovi staništa i sastojinske karakteristike šuma brdskog područja, planinskog područja, šuma na gornjoj granici šume, i karakteristike razvoja šuma pojedinih vrsta drveća značajne za izbor načina obnavljanja i nege. Uslovi i faktori za uspešnu prirodnu obnovu šuma: karakteristike staništa, obilnost plodonošenja, kvalitet semena, pojava podmlatka, rast i razvoj podmlatka. Uticaj oblika i veličine podmladne površine na prirodno podmlađivanje i razvoj podmlatka. Najznačajnije klasifikacije stabala u sastojini kao kriterijum za izbor i primenu odgovarajućih uzgojnih mera, za izbor vrste i načina prorednog zahvata. Specifičnosti gajenja šuma heliofilnih i sciofilnih vrsta drveća. Principi i metodi gajenje čistih sastojina bukve, hrastova, jele, smrče, bora. Osnovni principi prirodnog obnavljanja i nege mešovitih šuma. Gajenje mešovitih šuma hrastova i graba, sladuna i cera, hrasta kitnjaka i bukve, šume javora i jasena, bukve i jele, šume bukve, jele i smrče, šume smrče i belog bora. Ocena uspešnosti prirodnog obnavljanja šuma. Pokazatelji efekata izvršenih mera nege šuma. Glan gajenja šuma.