+

Korišćenje šuma pod posebnim režimom zaštite

Šifra predmeta: DM1.5121A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.5. - Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna i specijalistička znanja iz oblasti seče i izrade kao i transporta drvnih sortimenata u uslovima posebnih režima zaštite šuma. Saglasno režimima zaštite, nužne su i odgovarajuće mere iz oblasti korišćenja tih šumskih kompleksa. Te mere zahtevaju primenu drugačijih (novih ili modifikovanih) tehnoloških postupaka i rešenja. Problematika izbora metoda i tehnoloških postupaka za korišćenje zaštićenih šumskih kompleksa uslovljenih njihovim specifičnostima, pripreme za njihovu primenu, kao i neposredna realizacija, predmet su nastavnog predmeta Korišćenje šuma sa posebnim režimima zaštite.

Student doktorskih studija  biće osposobljen da se bave rešavanjem problema vezanih za izbor optimalnih tehnologijarada u područjima koja zahtvaju određeni tretman sa njihove zaštite.

Uopšteno o režimima  zaštite šuma. FSC–standardi. Najvažnije ekološke i ergonomske karakteristike sredstava rada na poslovima korišćenja šuma. Konstruktivne i eksploatacione  karakteristike  sredstava rada i njihov značaj za emisiju štetnih gasova kao i uticaj na zemljište. Korišćenje posebnih goriva u svrhu smanjenja emisije štetnih gaova. Biorazgradiva pogonska goriva i ulja.  Nosivost šumskog tla. Gaženje šumskog tla različitim mašinama. Sabijanje i erozija tla, kao posledica kretanja sredstva rada i tereta pri vuči i vožnji. Kolotrazi. Prenosa sile sa točkova na podlogu. Indeksi točkova i kontaktni pritisak. Mogućnosti smanjenja kontaktnog pritiska vozila na šumsko tlo. Metode merenja sabijanja tla i njegova ocena. Oštećenja dubećih stabala, pomlatka i korenskog sistema pri kretanju vizila. Zaštite stabala pri privlačenja drvnih sortimenata. Tehničke i konstruktivne karakteristike sredstava za rad na strmim terenima i terenima male nosivosti. Transport drveta žičano užetnim sistemima, točilima, animalnom zapregom. Klasifikacija šumskih žičara. Tehničke karakteristike šumskih žičara. Mogućnost primene žičara u šumarstvu Srbije. Planiranje koridora šumskih žičara u zaštićenim područjima. Normiranje rada na poslovima transporta drveta žičarom. Kalkulacije rada na poslovima transporta dreta žičarom. Efektivnost transporta drveta šumskim žičarama u područjimaa pod posebnim režimima zaštite. Oštećenja na preostalim stablima, zemljištu i podmlatku nastala pri transport drveta žičarom. Planiranje putne infrastrukture u šumama sa posebnim režimom zaštite. Gradnja putne infrastrukture u šumama sa posebnim režimom zaštite.  Izbor tehnologija rada  na poslovima iskorišćavanja šuma, s obzirom na štete u sastojini na zemljištu kao i s obzirom na smanjenje emisije CO2. Transport drevta animalnom zapregom sa posebnim osvrtom na na pojavu oštećenja. Vučne mogućnosti animalne zaprege.