+

Mehanizacija u korišćenju šuma

Šifra predmeta: DM1.5111D
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.5. - Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske i diplomske (master) studije

Cilj predmeta je da studenti steknu tehnička znanja o savremenim mašinama koje se koriste u šumarstvu, kao i o tehničkim karakteristikama mašina neophodnim za uspešnu primenu mateamtičkih modela u procesu odlučivanja, sa posebno naglašenim ekološkim aspektom.

Stečena znanja će omogućiti studentu da odabere i primeni odgovarajuće mašine i radne uređaje u skladu sa izabranim tehnološkim procesima, pri tome imajući u vidu prvenstveno tehničke i ekološke performanse, ograničenja i varijable odlučivanja.

Klasifikacija mehanizacije koja se koristi u procesu korišćenja šuma. Pogon i transmisija savremenih mašina. Tehnički kapacitet mašina. Stabilnost mašina. Pritisak mašina na podlogu. Zahtevi u ergonomskom, ekološkom i energetskom pogledu koje savremene mašine moraju da zadovolje (prema važećim SRPS i međunarodnim standardima i preporukama.). Savremena konstrukcija kabine i sedišta rukovaoca sa aspekta bezbednosti. Uređaji za navođenje i upravljanje mašinama koji omogućavaju primenu novih tehnologija. Mašine za izvođenje zemljanih radova u suvom. Mašine i radni uređaji za čišćenje zemljišta, krčenje i razrivanje (radni uređaji za čupanje, opsecanje i drobljenje panjeva i podrivači). Mašine za održavanje puteva. Višefukcionalne mašine za seču i izradu drvnih sortimenata. Mašine u prvoj i drugoj fazi transporta drveta. Mašine za manipulaciju i utovar šumskih sortimenata (hidraulične dizalice, frontalni utovarivači, dizalice za utovar u plovila, viljuškari, specijalni uređaji za zahvatanje tereta).  Mašine i uređaji u iskorišćavanju ostalih šumskih proizvoda. Održavanje mehanizacije.