+

Pedologija

Šifra predmeta: DM1.6111A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.6.- Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje sa najnovijim naučnim dostignućima iz različitih oblasti nauke o zeljištu. Mineralogije zemljišta. Fizike zemljišta. Hemije zemljišta. Pedosistematike i klasifikacije zemljišta. Geografije i kartografije zemljišta.

Osposobljenost studenta za korišćenje relevantnih  literaturnih izvora i primenu stečenih znanja  u naučno-istraživačkom radu i za stručnu i naučnu komunikaciju  u cilju unapređenja određenog segmenta nauke o zemljištu  (izrada projekata, studija, objavljivanje naučnih radova).

Geneza i evolucija zemljište. Evoluciono-genetske serije zemljišta Srbije. Plodnost i produktivnost zemljišta. Struktura zemljišnog pokrivača. Elementarni areali. zemljišne kombinacije. Mozaici. Nizovi. Razvoj naučne klasifikacije zemljišta. Klasifikacija zemljišta Srbije. Principi značajnijih nacionalnih klasifikacije zemljišta. FAO-UNESCO legenda Pedološke karte sveta. Svetska referentna osnova za zemljište (WRB klasifikacija zemljišta). Dijagnostički horizonti. Dijagnostičke osobine i dijagnostički materijali. Ključ za opis glavnih (referentnih) grupa zemljišta.

Vežbe: Određivanje grupno-frakcionog sastava humusa. Određivanje elemenata u tagovima u zemljištu. Određivanje sadržaja lakorastvorljivih soli u zemljištu.