+

Оливера Кошанин

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 981
Е-маил: olivera.kosanin@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 132
Консултације: понедељак и четвртак, 10.00-12.00 часова

Др Оливера Кошанин је рођена 25.10.1968. године у Крупњу, где је завршила основну школу и гимназију. Шумарски факултет Универзитета у Београду уписала је школске 1987/88., а дипломирала 1992. године, са просечном оценом 9,50, као најбољи дипломирани студент генерације. Априла 1993. године заснива радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду у звању стручни сарадник на Катедри гајења шума. Ради на пословима припреме вежби из предмета „Педологија за шумаре“. Последипломске студије из Гајења шума- област педологија за шумаре, уписала је школске 1993/94. године. Одлуком Изборног већа Шумарског факултета и Стручног већа Универзитета у Београду, 16.6.1995. године изабрана је у звање асистент-приправник на наставном предмету „Педологија за шумаре“. Магистарски рад под насловом „Улога органске материје у еволуцији морфологије земљишта у оквиру А–C стадије на Делиблатској пешчари“, одбранила је 15.5.2001. године, и стекла академски назив магистра шумарских наука из области шумарства.

По стицању академског степена магистра наука изабрана је 5.7.2001. године, у звање асистента за ужу научну област Екологија шума, наставни предмет „Педологија за шумаре“ односно „Шумарска педологија“, а реизабрана први пут 10.6.2005. године, односно 25.9.2009. године други пут.

Докторску дисертацију под насловом „Оподзољено кисело смеђе земљиште у Србији- услови образовања, својства, производни потенцијал и распрострањеност“, одбранила је 17.6.2011. године и стекла право на академски назив доктор наука из области шумарства.

У досадашњем раду објавила је више од 80 библиографских јединица, самостално или са другим ауторима. Аутор је и практикума из предмета „Педологија“. Tакође, учествовала је у реализацији више од 25 научно-истраживачких пројеката. Учествовала је у 4 комисије за оцену и одбрану докторских дисертација, 1 магистарског рада, 12 комисија за одбрану дипломског- мастер рада, при чему је у 4 комисије била ментор кандидатима. Такође учествовала је као члан и ментор у 298 комисија за оцену и одбрану дипломског и завршног рада.

Члан је Српског друштва за проучавање земљишта.

 

Ужа научна област

Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Ангажовање у настави

Основне студије:

Акредитација 2021

 Акредитација 2013

Мастер академске студије:

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

Olivera Košanin, Milan Knežević, Rade Cvjetićanin (2014): Basification Process in some Forest Soils in the Area of Mountain Miroč. A Cooperating Series of the International Union of Soil Science. Challenges. Sustainable Land Management – Climate Change.  Advances in Geoecology 43. Catena Verlag GMBH, Germany, pp 12-24.

Cvjetićanin, R., Knežević, M., Košanin, O., Novaković, M., Perović, M. (2012): Florističke i edafske karakteristike zajednica mezijske bukve i mečje leske (Corylo colurnaefagetum Jov. 1979) u NP „Đerdap“ u Srbiji. International Scientific Conference „Forests in future, sustainable use, risks and challenges“. PROCEEDINGS. PP 217-227.

Cvjeticanin, Р., Košanin,  О, Janić, M., Nikić, Z., Perović, M., Novaković-Vuković, M. (2013): Floristic and ecological characteristics of beech and heather plant community (Calluno-Fagetum moesiacae Cvj. 2003) in the National park “Đerdap”. International Scientific Conference. Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry-20 years of the faculty of forestry in Banja Luka. PROCEEDINGS. PP 229-245. Banja Luka, republic of Srpska/B&H

Belanović Simić, S., Knežević, M., Košanin, O., Кadović, R., Мiljković, P., Vićentijević, M., Jelena, B. (2015): Potencijalni ekološki rizik od sadržaja štetnih mikroelemenata u zemljištima opštine Pančevo (Srbija). Zbornik radova „Zemljište 2015-II savetovanje sa međunarodnim učešćem-Planiranje i upravljanje zemljištem u funkciji održivog razvoja“ i „I konferencija sa međunarodnim učešćem-Remedijacija 2015“.  Str. 37-45. Sremski Karlovci.

Košanin, O., Knežević, M., Belanović-Simić, S., Vićentijevuć, M. (2016): Edaphic characteristics of degraded areas in Zlatibor.  3rd Conference of the World association of Soil and Water Coservation. August 22-26. Belgrade, 121

Belanović, S., Petrović, V., Vidojević, D.,  Kostadinov, S., Knežević, M., Kadović, R., Košanin, O. (2013): Assessment of soil erosion intensity in Kolubara district, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin.By PSP, Volume 22 – No 5a.

Kostadinov, S., Zlatić, M., Dragićević, S., Novković, I.,  Košanin, O., Borisavljević, A., Lakićević, M., Mlađan, D. (2013): Antropogenic influence on erosion intensity changes in the Rasina river watershed-Central Serbia. Fresenius Environmental Bulletin.By PSP, Volume 23 – No 1a. pp. 254-263.

Velibor D. Blagojević, Milan N. Knežević, Olivera D. Košanin, Marijana B. Kapović-Solomun, Radovan J. Lučić and Saša M. Eremija (2016): Edaphic characteristics of austrian pine forests in the  Višegrad area. Arch Biol Sci. 68 (2). Pp 355-362

Košanin, O., Novaković-Vuković, M., Knežević, M., Milošević, R. (2016): Influence of soil properties on the mean maximum height of beech ecological units in the region of Veliki Jasterbac.  3rd Conference of the World association of Soil and Water Coservation. August 22-26. Belgrade, 122-123