+

Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma

Šifra predmeta: DM1.7121B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.7.- Gajenje šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje studenata sa metodima monitoringa stanja vazduha i klimatskih faktora koji utiču na karakter klimatskih elemenata šumskih područja i šumskih ekosistema u cilju definisanja njihovog značaja za potreba gajenja šuma.

Osposobljavanje studenata za primenu metoda monitoringa stanja vazduha i klimatskih faktora koji utiču na karakter klimatskih elemenata šumskih područja i šumskih ekosistema, kao i primenu osnovnih metoda za proučavanje mikroklimatskih karakteristika šumskih sastojina u cilju definisanja faktora značajnih za razvoj šumskog drveća i primenu mera gajenja šuma.

Globalne klimatske promene i šumski ekosistemi. Promene klimatskih karakteristika u određenom periodu. Procesi globalnog zagrevanja i šuma. Vazdušna zagađivanja, tipovi zagađivača vazduha (primarni i sekundarni), disperzija zagađivača vazduha, interakcija vazdušnih zagađivača i šumskih ekosistema. Monitoring stanja vazduha i klimatskih elemenata (solarnog zračenja, temperature, relativne vlažnosti vazduha, padavina, pravca i brzine vetra). Određivanje klimatskih prilika određenog područja: klimatske klasifikacije,  određivanje osnovnih klimatskih karakteristika šumskih ekosistema za potreba gajenja šuma, primena metoda merenja režima svetlosti u šumskim ekosistemima. Mezo i mikroklimatski uslovi šumskih staništa. Promene mikroklimatskih uslova od orografskih faktora, uslovljenost šumskih pojaseva sa mikroklimom. Mikroklimatske karakteristike određenih visinskih zona. Promene mikroklime šumskih sastojina usled primene uzgojnih mera.