+

Šumarska entomologija

Šifra predmeta: DM1.2111B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.2. Zaštita šuma
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Završene osnovne akademske studije Šumarskog fakulteta i diplomske akademske studije iz Gajenja šuma, biljna proizvodnja, zaštita i ekologija

Upoznavanje studenata sa štetnim šumskim insektima

Osposobljenost studenata za determinaciju štetnih vrsta šumskih insekata, praćenje njihove brojnosti i suzbijanje, kao i osposobljavanje kandidata da se bave naukom o insektima

U okviru ovog predmeta studenti se upoznaju sa najznačajnijim štetnim vrstama inesekata koji ugrožavaju šume, odnosno vrste šumskog drveća koje u našim šumama rastu. Pored štetnih insekata, upoznaju se i sa korisnim insektima (parazitoidima i predatorima), kao i sa drugim korisnim organizmima koji su prirodni neprijatelji štetnih isekata.  Proučavaju se uslovi koji dovode do pojave gradacija na šumskom drveću. Detaljnim poznavanjem morfološko anatomske građe, razvića, etologije, ekologije i bionomije najznačajnijih štetnih šumskih insekata studenti mogu bolje da sagledaju probleme njihovog suzbijanja, kako bi se štetno delovanje ublažilo i sprečilo, a šumski ekosistem pritom ostao što manje poremećen.

Posebno se detaljno upoznaju sa taksonima (vrsta, rod, familija, red) koji su direktno u vezi sa izborom tema doktorskog rada i to različito od kandidata do kandidata.