+

Šumarska politika

Šifra predmeta: DM1.3121A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.3. Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije iz oblasti „Šumarstvo - Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima“ i položeni ispiti iz svih obaveznih predmeta.

Da pruži potrebna znanja, koja će omogućiti da uspešno rešavanje zadataka i problema u upravljanju šumskim resursima, kao i da sagledaju probleme i iznađu rešenja za njihovo prevazilaženje u uslovima tržišne ekonomije.

Raspolaganje znanjima za uspešno bavljenje poslovima u sferi strateškog upravljanja šumarstvom i realizaciji ciljeva šumarske politike, kao i u sferi zakonodavstva u oblasti šumarstva.

Teorijska nastava: U okviru toga, upoznaće se sa opštim zakonitostima koje vladaju u sferi strateškog upravljanja šumarstvom, ciljevima koje treba postići, metodama i sredstvima kojima se ti ciljevi mogu ostvariti i ulogama i strukturom svih aktera šumarske politike. Svi ovi elementi se posmatraju i izučavaju kako na opštem (teorijskom) nivou tako i na nivou faktičkog stanja i prilika u Srbiji, uključujući i moguće pravce delovanja na popravci stanja u sektoru šumarstva Srbije. Pored toga, upoznaće se nešto detaljnije sa zakonodavstvom u oblasti šumarstva, kao najznačajnijim administrativnim sredstvom šumarske politike.

Praktična nastava: Obrada izabrane teme kroz seminarski rad, priprema i prezentacija sadržaja, diskusija sa nastavnicima i drugim doktorantima.